වෙනසකටත් එක්ක රසම රස දැල්ලො ඩෙවල් එකක්| Devilled Cuttlefish