ශලනිලා ඔසී ගියේ දිරිගන්වන්නයි.. මෙහෙදිත් දරි ගන්වනවා..- ශම්මි