සයන මායාව

Kassaboo

Junior member
 • Jan 27, 2023
  69
  49
  18
  සයන මායාව..  ආසාවක් මට ඇති වුනි

  ඔබ ගැන නිති සිත ඇත්තෙමි

  සියල්ල නැවතුනි

  මබ මගේ යැයි මම සිතා ගත්තෙමි

  නැවත්ත් ඇරඹුනි

  පෙර නොවූ නුව ආයෙත් මා එක්වුනි