සල්ලි දීලා කිරි පිටි ගත්තා නම් දැන් කිරි පිටි ගන්න සල්ලි නැති වෙන්නෙ කොහොමද?

CAPITHAN

Well-known member
 • Nov 20, 2020
  5,522
  13,435
  113
  ඔන්න දැන් ගෑස් මිල ඉහල දානවා කිව්ව ගමන් වෑගපිටිය කියනවා ගෑස් සැපයුම යතා තත්වයට පත් කරනවා කියලා.

  මිල ඉහල දාන්න ඉඩ දෙනවා කිව්ව ගමන් කිරිපිටි ආයේ තියෙනවා.

  කෝ දැන් මේකේ පුක දීගෙන හිටපු ආර්ථික ඔස්තාර්ලා ටික. අනේ තොපේ ආර්ථික දැනුම, ගහගනින් පුකේ.
  @olu bakka , @MihiCherub , @CustomerSupport , @Ace Viper , @GTRZ ect