සසර නැවත නැවතත් අමාරුවේ වැටෙන්න කලින් මේ කතාව තේරුම් ගන්න.. ඔබටත් කුසල මනසිකාරය තුළ සිහියෙන් ජීවත්වෙන්න පුළුවන්ද? 👇