ස්මාර්ට් මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහි වූවන් සමාජ මාධ්‍ය මත අන් අයට බලපෑම් කරන ආකාරය How Smart Drug Addicts Influence Others on Social Media

Roxburyroy

Well-known member
 • Jul 24, 2023
  3,556
  3,933
  113
  **Introduction**

  Ritalin and Modafinil are prescription drugs that are used to treat attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and narcolepsy, respectively. However, some people abuse these drugs for non-medical purposes, such as enhancing their cognitive performance, mood, or motivation. These people are referred to as "smart drug" users or addicts, and they often use their influence on social media platforms to promote the use of these drugs among other people, especially young and impressionable ones. This report will examine the extent, methods, and consequences of this phenomenon.

  **Extent of the problem**

  According to a study conducted by the National Center on Addiction and Substance Abuse at Columbia University, teenagers who regularly use popular social media outlets were more likely to drink, use drugs, and buy tobacco than adolescents who either did not use social media or used it less frequently¹. The survey asked 2,000 adolescents about their drug use and social media habits and 70% said that they use social media on any given day. Researchers found that, compared to nonusers or infrequent users of social media, this group was:

  - 5 times more likely to buy cigarettes.
  - 3 times more likely to drink.
  - 2 times as likely to use marijuana.

  The study also found that social media users were more likely to see images of their peers using drugs or alcohol, which can influence their own behavior. Moreover, the study revealed that Ritalin and Modafinil were among the most commonly abused prescription drugs by teenagers, along with Adderall and Vicodin.

  Another study conducted by the University of Oxford analyzed 24 articles from UK newspapers that reported on the use of smart drugs by healthy individuals². The study found that these media articles either asserted that these drugs produced the benefits that were mentioned (e.g. “[Ritalin] is also effective in the healthy brain, where it improves memory and the ability to focus attention”), mentioned their possible benefits without questioning their efficacy, or implied their efficacy (e.g. “Writing in the journal Nature last week, two Cambridge University neuroscientists argued that taking drugs such as Ritalin and Modafinil can improve decision making and planning skills”). The study also found that these articles rarely mentioned the potential risks or side effects of these drugs, such as addiction, dependence, tolerance, withdrawal, insomnia, anxiety, depression, psychosis, cardiovascular problems, or liver damage.

  **Methods of influence**

  Smart drug addicts use various methods to influence other people on social media platforms to use these drugs. Some of the common methods are:

  - Advertising: Drug traffickers advertise on social media platforms like Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter and YouTube. These advertisements are in disappearing, 24-hour stories and in posts, which are promptly posted and removed. Posts and stories are often accompanied by known code words and emojis that are used to market and sell illicit and deadly drugs on social media³. These code words and emojis are designed to evade detection by law enforcement and by the preset filters of the platforms.
  - Connecting: Prospective buyers contact drug traffickers on social media apps in response to their advertisements – either using direct messaging or by commenting on a post. Once contact is made, drug traffickers and potential buyers often move to an encrypted communications app like WhatsApp, Signal, and Telegram. Drug traffickers typically switch to these encrypted communications apps to arrange drug deals with prospective buyers³.
  - Paying: After a deal is made, drug traffickers request payment using one-click apps like Venmo, Zelle, Cash App, and Remitly³.
  - Testimonials: Smart drug addicts post positive reviews or testimonials about their experiences with using these drugs on social media platforms or online forums. They often exaggerate or fabricate the benefits of these drugs, such as improved memory, concentration, creativity, mood, or motivation. They also downplay or deny the risks or side effects of these drugs, such as addiction, dependence, tolerance, withdrawal, insomnia, anxiety, depression, psychosis, cardiovascular problems, or liver damage. They may also post before-and-after pictures or videos of themselves or others showing the alleged effects of these drugs.
  - Peer pressure: Smart drug addicts pressure their friends or followers on social media platforms to try these drugs or join them in using them. They may use tactics such as persuasion, manipulation, coercion, bribery, blackmailing,
  or shaming. They may also create a sense of urgency or scarcity by claiming that these drugs are in high demand or low supply. They may also create a sense of exclusivity or elitism by implying that these drugs are only for smart or successful people.

  **Consequences of the problem**

  The problem of smart drug addiction and its influence on social media platforms has serious consequences for individuals and society at large. Some of the consequences are:

  - Health risks: Smart drug addicts expose themselves and others to various health risks by using these drugs without medical supervision or prescription. These drugs can have adverse effects on the brain, heart, liver, and other organs. They can also cause psychological problems such as addiction, dependence, tolerance, withdrawal, insomnia, anxiety, depression, psychosis, or suicidal thoughts. They can also interact with other drugs or substances, such as alcohol, caffeine, or nicotine, and cause dangerous or fatal reactions.
  - Legal risks: Smart drug addicts expose themselves and others to legal risks by buying, selling, possessing, or using these drugs illegally. These drugs are classified as controlled substances in many countries and regions, and their misuse or abuse can result in criminal charges, fines, or imprisonment. They can also face legal consequences for violating the terms and conditions of the social media platforms that they use to facilitate their drug activities.
  - Social risks: Smart drug addicts expose themselves and others to social risks by damaging their relationships, reputation, or career. They may lose the trust or respect of their family, friends, or colleagues by lying, stealing, or cheating to obtain or use these drugs. They may also harm their academic or professional performance by relying on these drugs instead of their natural abilities or skills. They may also isolate themselves from their social support network by spending more time online or with other drug users.

  **Conclusion**

  Ritalin and Modafinil are prescription drugs that are abused by some people for non-medical purposes, such as enhancing their cognitive performance, mood, or motivation. These people are referred to as "smart drug" users or addicts, and they often use their influence on social media platforms to promote the use of these drugs among other people, especially young and impressionable ones. This report has examined the extent, methods, and consequences of this phenomenon. The report has found that this phenomenon is widespread, sophisticated, and harmful. The report has also suggested some possible solutions to address this problem, such as:

  - Educating the public about the dangers of smart drug abuse and the importance of seeking professional help for any mental health or substance use issues.
  - Regulating the online marketing and sales of prescription drugs and enforcing the existing laws and policies against illegal drug activities.
  - Monitoring and moderating the content and activities on social media platforms and reporting any suspicious or illegal drug-related posts or messages.
  - Providing support and treatment for smart drug addicts and helping them recover from their addiction and rebuild their lives.

  References:
  (1) WHAT WE KNOW SOCIAL MEDIA - DEA.gov. https://www.dea.gov/sites/default/f...al Media Drug Trafficking Threat Overview.pdf.
  (2) The Influence of Social Media on Teen Drug Use - Addiction Center. https://www.addictioncenter.com/community/social-media-teen-drug-use/.
  (3) Smart Drugs “As Common As Coffee”: Media Hype about ... - PLOS. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0028416.
   

  Roxburyroy

  Well-known member
 • Jul 24, 2023
  3,556
  3,933
  113
  **හැදින්වීම**

  Ritalin සහ Modafinil යනු පිළිවෙළින් අවධානය යොමු කිරීමේ හිඟ අධි ක්‍රියාකාරීත්වයේ ආබාධ (ADHD) සහ narcolepsy සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන බෙහෙත් වට්ටෝරු වේ. කෙසේ වෙතත්, සමහර අය ඔවුන්ගේ සංජානන ක්‍රියාකාරිත්වය, මනෝභාවය හෝ අභිප්‍රේරණය වැඩි දියුණු කිරීම වැනි වෛද්‍ය නොවන අරමුණු සඳහා මෙම ඖෂධ අනිසි ලෙස භාවිතා කරති. මෙම පුද්ගලයින් "ස්මාර්ට් මත්ද්‍රව්‍ය" භාවිතා කරන්නන් හෝ ඇබ්බැහි වූවන් ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර, ඔවුන් බොහෝ විට සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා මත ඔවුන්ගේ බලපෑම වෙනත් පුද්ගලයින් අතර, විශේෂයෙන් තරුණ හා ආකර්ෂණීය පුද්ගලයින් අතර මෙම මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට භාවිතා කරයි. මෙම වාර්තාව මෙම සංසිද්ධියේ තරම, ක්‍රම සහ ප්‍රතිවිපාක පරීක්ෂා කරනු ඇත.

  ** ගැටලුවේ තරම **

  කොලොම්බියා විශ්ව විද්‍යාලයේ ඇබ්බැහි වීම සහ මත්ද්‍රව්‍ය අනිසි භාවිතය පිළිබඳ ජාතික මධ්‍යස්ථානය විසින් කරන ලද අධ්‍යයනයකට අනුව, ජනප්‍රිය සමාජ මාධ්‍ය ආයතන නිතිපතා භාවිතා කරන යෞවනයන් සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා නොකරන හෝ භාවිතා නොකරන යෞවනයන්ට වඩා මත්පැන් පානය කිරීමට, මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීමට සහ දුම්කොළ මිලදී ගැනීමට වැඩි ඉඩක් ඇත. අඩු නිතර¹. මෙම සමීක්ෂණය නව යොවුන් වියේ පසුවන්නන් 2,000 කින් ඔවුන්ගේ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය සහ සමාජ මාධ්‍ය පුරුදු පිළිබඳව විමසූ අතර 70% ක් කියා සිටියේ ඔවුන් ඕනෑම දිනයක සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන බවයි. පර්යේෂකයන් සොයා ගත්තේ, සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා නොකරන හෝ කලාතුරකින් භාවිතා කරන්නන් හා සසඳන විට, මෙම කණ්ඩායම:

  - සිගරට් මිලදී ගැනීමට 5 ගුණයකින් වැඩි ඉඩක් ඇත.
  - පානය කිරීමට 3 ගුණයක් වැඩිය.
  - මරිජුවානා භාවිතා කිරීමට 2 ගුණයක්.

  සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නන් මත්ද්‍රව්‍ය හෝ මධ්‍යසාර භාවිතා කරන තම මිතුරන්ගේ ඡායාරූප දැකීමට වැඩි ඉඩක් ඇති බවත් එය ඔවුන්ගේ හැසිරීමට බලපෑම් කළ හැකි බවත් අධ්‍යයනයෙන් සොයාගෙන ඇත. එපමනක් නොව, නව යොවුන් වියේ පසුවන අය විසින් වැඩිපුරම අනිසි ලෙස භාවිතා කරන ලද බෙහෙත් වට්ටෝරු අතර, Adderall සහ Vicodin සමඟ Ritalin සහ Modafinil වන බව අධ්‍යයනයෙන් හෙළි විය.

  ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්ව විද්‍යාලය විසින් කරන ලද තවත් අධ්‍යයනයක් මගින් සෞඛ්‍ය සම්පන්න පුද්ගලයන් විසින් ස්මාර්ට් ඖෂධ භාවිතය පිළිබඳව වාර්තා කරන ලද එක්සත් රාජධානියේ පුවත්පත් ලිපි 24 ක් විශ්ලේෂණය කරන ලදී. මෙම මාධ්‍ය ලිපි මගින් සඳහන් කර ඇති ප්‍රතිලාභ මෙම ඖෂධ නිපදවන බව ප්‍රකාශ කර ඇති බව අධ්‍යයනයෙන් සොයා ගන්නා ලදී (උදා: "[රිටලින්] නිරෝගී මොළයට ද ඵලදායී වන අතර එහිදී එය මතකය සහ අවධානය යොමු කිරීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කරයි"), ඒවායින් ලබා ගත හැකි ප්‍රතිලාභ ගැන සඳහන් කළේ නැත. ඒවායේ කාර්යක්ෂමතාවය ප්‍රශ්න කිරීම හෝ ඒවායේ කාර්යක්ෂමතාවය ඇඟවුම් කිරීම (උදා: "පසුගිය සතියේ නේචර් සඟරාවට ලිවීමේදී, කේම්බ්‍රිජ් විශ්ව විද්‍යාලයේ ස්නායු විද්‍යාඥයින් දෙදෙනෙකු Ritalin සහ Modafinil වැනි ඖෂධ ගැනීමෙන් තීරණ ගැනීමේ සහ සැලසුම් කිරීමේ කුසලතා වැඩි දියුණු කළ හැකි බවට තර්ක කළහ"). මෙම ලිපිවල ඇබ්බැහි වීම, යැපීම, ඉවසීම, ඉවත් වීම, නින්ද නොයාම, කාංසාව, මානසික අවපීඩනය, මනෝ ව්‍යාධිය, හෘද වාහිනී ගැටළු හෝ අක්මා හානි වැනි මෙම ඖෂධවල ඇති විය හැකි අවදානම් හෝ අතුරු ආබාධ පිළිබඳව කලාතුරකින් සඳහන් කර ඇති බව අධ්‍යයනයෙන් සොයාගෙන ඇත.

  **බලපෑමේ ක්‍රම**

  ස්මාර්ට් මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහි වූවන් මෙම මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීමට සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල වෙනත් පුද්ගලයින්ට බලපෑම් කිරීමට විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරයි. සමහර පොදු ක්රම වේ:

  - ප්‍රචාරණය: මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter සහ YouTube වැනි සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල ප්‍රචාරණය කරයි. මෙම දැන්වීම් අතුරුදහන්, පැය 24 කතන්දර සහ පෝස්ට් වල ඇත, ඒවා ඉක්මනින් පළ කර ඉවත් කරනු ලැබේ. සමාජ මාධ්‍යවල නීති විරෝධී සහ මාරාන්තික මත්ද්‍රව්‍ය අලෙවි කිරීමට සහ විකිණීමට භාවිතා කරන දන්නා කේත වචන සහ ඉමෝජි සමඟ පළ කිරීම් සහ කථා බොහෝ විට ඇත. මෙම කේත වචන සහ ඉමෝජි සැලසුම් කර ඇත්තේ නීතිය බලාත්මක කිරීම සහ වේදිකා වල පෙර සැකසූ පෙරහන් මගින් හඳුනා ගැනීම මග හැරීම සඳහා ය.
  - සම්බන්ධ කිරීම: අනාගත ගැනුම්කරුවන් ඔවුන්ගේ වෙළඳ දැන්වීම් වලට ප්‍රතිචාර වශයෙන් සමාජ මාධ්‍ය යෙදුම්වල මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් සම්බන්ධ කර ගනී - සෘජු පණිවිඩ යැවීමෙන් හෝ පළ කිරීමකට අදහස් දැක්වීමෙන්. සම්බන්ධ වූ පසු, මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් සහ අනාගත ගැනුම්කරුවන් බොහෝ විට WhatsApp, Signal සහ Telegram වැනි සංකේතාත්මක සන්නිවේදන යෙදුමකට මාරු වේ. මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් සාමාන්‍යයෙන් අනාගත ගැනුම්කරුවන් සමඟ මත්ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු සංවිධානය කිරීම සඳහා මෙම සංකේතාත්මක සන්නිවේදන යෙදුම් වෙත මාරු වේ.
  - ගෙවීම: ගනුදෙනුවක් සිදු කිරීමෙන් පසු, මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් Venmo, Zelle, Cash App, සහ Remitly³ වැනි එක්-ක්ලික් යෙදුම් භාවිතයෙන් ගෙවීම් ඉල්ලා සිටී.
  - සාක්ෂි: ස්මාර්ට් මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහි වූවන් සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා හෝ මාර්ගගත සංසදවල මෙම ඖෂධ භාවිතා කිරීම පිළිබඳ ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් පිළිබඳ ධනාත්මක සමාලෝචන හෝ සහතික පළ කරති. ඔවුන් බොහෝ විට වැඩි දියුණු කළ මතකය, සාන්ද්‍රණය, නිර්මාණශීලිත්වය, මනෝභාවය හෝ අභිප්‍රේරණය වැනි මෙම ඖෂධවල ප්‍රතිලාභ අතිශයෝක්තියට නංවයි. ඇබ්බැහි වීම, යැපීම, ඉවසීම, ඉවත් වීම, නින්ද නොයාම, කාංසාව, මානසික අවපීඩනය, මනෝ ව්‍යාධිය, හෘද වාහිනී ගැටළු හෝ අක්මා හානි වැනි මෙම ඖෂධවල අවදානම් හෝ අතුරු ආබාධ ද ඔවුන් අවතක්සේරු කරයි හෝ ප්‍රතික්ෂේප කරයි. මෙම මත්ද්‍රව්‍යවල යැයි කියනු ලබන ප්‍රතිවිපාක පෙන්වන ඔවුන්ගේ හෝ වෙනත් අයගේ පින්තූර හෝ වීඩියෝ පෙර සහ පසු පළ කිරීමටද ඔවුන්ට හැකිය.
  - සම වයසේ මිතුරන්ගේ පීඩනය: බුද්ධිමත් මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහි වූවන් ඔවුන්ගේ මිතුරන්ට හෝ සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල අනුගාමිකයින්ට මෙම මත්ද්‍රව්‍ය අත්හදා බැලීමට හෝ ඒවා භාවිතා කිරීමට ඔවුන් හා සම්බන්ධ වීමට බලපෑම් කරයි. ඔවුන් ඒත්තු ගැන්වීම, හැසිරවීම, බලහත්කාරය, අල්ලස් දීම, බ්ලැක්මේල් කිරීම වැනි උපක්‍රම භාවිතා කළ හැකිය.
  හෝ ලැජ්ජාවට පත් කිරීම. මෙම ඖෂධ ඉහළ ඉල්ලුමක් හෝ අඩු සැපයුමක් ඇති බව පවසමින් ඔවුන් හදිසි හෝ හිඟකම පිළිබඳ හැඟීමක් ඇති කළ හැකිය. මෙම ඖෂධ බුද්ධිමත් හෝ සාර්ථක පුද්ගලයන් සඳහා පමණක් බව ඇඟවීමෙන් ඔවුන් සුවිශේෂීත්වය හෝ ප්‍රභූත්වය පිළිබඳ හැඟීමක් ඇති කළ හැකිය.
  ------ Post added on Sep 7, 2023 at 1:26 PM
   

  Roxburyroy

  Well-known member
 • Jul 24, 2023
  3,556
  3,933
  113
  ** ගැටලුවේ ප්රතිවිපාක **

  ස්මාර්ට් මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහි වීමේ ගැටලුව සහ සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල එහි බලපෑම පුද්ගලයන්ට සහ සමාජයට බරපතල ප්‍රතිවිපාක ඇති කරයි. සමහර ප්රතිවිපාක නම්:

  - සෞඛ්‍ය අවදානම්: බුද්ධිමත් මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහි වූවන් වෛද්‍ය අධීක්ෂණයකින් හෝ බෙහෙත් වට්ටෝරුවකින් තොරව මෙම ඖෂධ භාවිතා කිරීමෙන් විවිධ සෞඛ්‍ය අවදානම් වලට තමන් සහ වෙනත් අය නිරාවරණය කරයි. මෙම ඖෂධ මොළය, හෘදය, අක්මාව සහ අනෙකුත් අවයව වලට අහිතකර බලපෑම් ඇති කළ හැකිය. ඒවාට ඇබ්බැහි වීම, යැපීම, ඉවසීම, ඉවත් වීම, නින්ද නොයාම, කාංසාව, මානසික අවපීඩනය, මනෝ ව්‍යාධිය හෝ සියදිවි නසාගැනීම් වැනි මානසික ගැටලු ද ඇති කළ හැකිය. ඒවාට මත්පැන්, කැෆේන් හෝ නිකොටින් වැනි වෙනත් ඖෂධ හෝ ද්‍රව්‍ය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කළ හැකි අතර භයානක හෝ මාරාන්තික ප්‍රතික්‍රියා ඇති කළ හැකිය.
  - නීතිමය අවදානම්: බුද්ධිමත් මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහි වූවන් නීති විරෝධී ලෙස මෙම ඖෂධ මිලදී ගැනීම, විකිණීම, සන්තකයේ තබාගැනීම හෝ භාවිත කිරීම මගින් තමන් සහ අනෙකුත් අය නීතිමය අවදානම්වලට නිරාවරණය කරයි. මෙම ඖෂධ බොහෝ රටවල සහ කලාපවල පාලිත ද්‍රව්‍ය ලෙස වර්ග කර ඇති අතර, ඒවා අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම හෝ අපයෝජනය කිරීම අපරාධ චෝදනා, දඩ මුදල් හෝ සිරගත කිරීම්වලට හේතු විය හැක. ඔවුන්ගේ මත්ද්‍රව්‍ය ක්‍රියාකාරකම් පහසු කිරීම සඳහා ඔවුන් භාවිතා කරන සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල නියමයන් සහ කොන්දේසි උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ට නීතිමය ප්‍රතිවිපාකවලට ද මුහුණ දිය හැකිය.
  - සමාජ අවදානම්: බුද්ධිමත් මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහි වූවන් ඔවුන්ගේ සබඳතා, කීර්තිනාමය හෝ වෘත්තියට හානි කිරීමෙන් තමන් සහ අන් අය සමාජ අවදානම්වලට නිරාවරණය කරයි. මෙම මත්ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමට හෝ භාවිතා කිරීමට බොරු කීමෙන්, සොරකම් කිරීමෙන් හෝ වංචා කිරීමෙන් ඔවුන් තම පවුලේ අයගේ, මිතුරන්ගේ හෝ සගයන්ගේ විශ්වාසය හෝ ගෞරවය නැති කර ගත හැකිය. ඔවුන්ගේ ස්වාභාවික හැකියාවන් හෝ කුසලතා වෙනුවට මෙම ඖෂධ මත විශ්වාසය තැබීමෙන් ඔවුන්ගේ අධ්‍යයන හෝ වෘත්තීය කාර්ය සාධනයට හානි කළ හැකිය. ඔවුන් අන්තර්ජාලයේ හෝ වෙනත් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන්නන් සමඟ වැඩි කාලයක් ගත කිරීමෙන් ඔවුන්ගේ සමාජ ආධාරක ජාලයෙන් හුදෙකලා විය හැකිය.

  ** නිගමනය **

  Ritalin සහ Modafinil යනු ඔවුන්ගේ සංජානන ක්‍රියාකාරිත්වය, මනෝභාවය හෝ අභිප්‍රේරණය වැඩි දියුණු කිරීම වැනි වෛද්‍ය නොවන අරමුණු සඳහා සමහර පුද්ගලයින් විසින් අපයෝජනය කරන බෙහෙත් වට්ටෝරු වේ. මෙම පුද්ගලයින් "ස්මාර්ට් මත්ද්‍රව්‍ය" භාවිතා කරන්නන් හෝ ඇබ්බැහි වූවන් ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර, ඔවුන් බොහෝ විට සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා මත ඔවුන්ගේ බලපෑම වෙනත් පුද්ගලයින් අතර, විශේෂයෙන් තරුණ හා ආකර්ෂණීය පුද්ගලයින් අතර මෙම මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට භාවිතා කරයි. මෙම වාර්තාව මෙම සංසිද්ධියේ තරම, ක්‍රම සහ ප්‍රතිවිපාක පරීක්ෂා කර ඇත. මෙම සංසිද්ධිය පුළුල්, නවීන හා හානිකර බව වාර්තාව සොයාගෙන ඇත. මෙම ගැටලුව විසඳීමට හැකි විසඳුම් කිහිපයක් ද වාර්තාව යෝජනා කර ඇත, එනම්:

  - බුද්ධිමත් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයේ අන්තරායන් සහ ඕනෑම මානසික සෞඛ්‍ය හෝ ද්‍රව්‍ය භාවිතය පිළිබඳ ගැටළු සඳහා වෘත්තීය සහාය ලබා ගැනීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කිරීම.
  - ඔන්ලයින් අලෙවිකරණය සහ බෙහෙත් වට්ටෝරු අලෙවිය නියාමනය කිරීම සහ නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වලට එරෙහිව පවතින නීති සහ ප්‍රතිපත්ති බලාත්මක කිරීම.
  - සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා වල අන්තර්ගතය සහ ක්‍රියාකාරකම් අධීක්‍ෂණය කිරීම සහ නවීකරණය කිරීම සහ මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ සැක සහිත හෝ නීති විරෝධී පළ කිරීම් හෝ පණිවිඩ වාර්තා කිරීම.
  - බුද්ධිමත් මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහි වූවන් සඳහා සහාය සහ ප්‍රතිකාර ලබා දීම සහ ඔවුන්ගේ ඇබ්බැහියෙන් මිදීමට සහ ඔවුන්ගේ ජීවිත නැවත ගොඩනඟා ගැනීමට උපකාර කිරීම.

  යොමු:
  (1) අප දන්නා සමාජ මාධ්‍ය - DEA.gov. https://www.dea.gov/sites/default/f...al මාධ්‍ය මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් තර්ජන Overview.pdf.
  (2) යෞවනයන්ගේ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට සමාජ මාධ්‍යවල බලපෑම - ඇබ්බැහි මධ්‍යස්ථානය. https://www.addictioncenter.com/community/social-media-teen-drug-use/.
  (3) ස්මාර්ට් ඖෂධ "කෝපි තරම් පොදු": මාධ්‍ය ප්‍රචාරය ගැන ... - PLOS. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0028416.
  ------ Post added on Sep 7, 2023 at 1:27 PM
   
  • Like
  Reactions: s.p.n

  thaweesha

  Well-known member
 • Dec 22, 2010
  7,584
  8,267
  113
  1694084311468.png