සිංහල 🎶

IMUNA

Well-known member
 • Feb 16, 2012
  1,055
  1,115
  113
  මචන්ලා
  කට්ටියම තමන් ගාව තියන සින්දු mp3 දෙන්නකො.
  ගෙදරටම වෙලා එපා වෙලා. තියන එවත් අහලම ඇති වෙල.පරන therad වල ලින්ක් වැඩ නෑ .
  ඔය තියන සින්හල ඉන්ගිශ් සින්දු ටිකක් දෙන්න.
  එහෙම දුන්නා කියලා කාටවත් පාඩුවක් වෙන්නෙ නෑ නේ.