..සොබා දහමේ අසිරිය තුන්වෙනි දිග හැරුම..

Ereshaz77

Member
Apr 3, 2010
56,824
3,865
0
Sri Lanka
..සොබා දහමේ අසිරිය තුන්වෙනි දිග හැරුම..

Lush Green Hills, Sri Lanka
lushgreenhillssrilanka.jpg


Bora Bora Island
boraboraisland.jpg


Perito Moreno Glacier, Argentina
peritomorenoglacierarge.jpg


Volcanic River, Iceland
volcanicrivericeland.jpg


The Blue Lights On The Seacoast Are The Glowing Firefly Squid Of Toyama, Japan
thebluelightsontheseaco.jpg


Pongua Falls, Vietnam
ponguafallsvietnam.jpg


Old Bridge, Kolpino, Russia
oldbridgekolpinorussia.jpg


Kaieteur Falls, Guyana
kaieteurfallsguyana.jpg


The Rock Restaurant Zanzibar At Michanwi Pingwe Beach
therockrestaurantzanzib.jpg


Lady Musgrave Island, Great Barrier Reef, Australia
ladymusgraveislandgreat.jpg


Infinity pool - Marina Bay Sands Skypark, Singapore
infinitypoolmarinabaysa.jpg


Haunted, Hotel Del Salto, Colombia
hauntedhoteldelsaltocol.jpg


Lenticular Clouds Over Washington
lenticularcloudsoverwas.jpg


We Indonesia
weindonesia.jpg


Indonesia
indonesiaec.jpg
 

Ereshaz77

Member
Apr 3, 2010
56,824
3,865
0
Sri Lanka
Multicolored Salt Ponds At San Francisco Bay
multicoloredsaltpondsat.jpg


Ko Tapu
kotapu.jpg


Eilean Donan Castle, Scotland
eileandonancastlescotla.jpg


White Rocks Kamchatka, Russia
whiterockskamchatkaruss.jpg


Dubai, UAE Largest Fountain
dubaiuaelargestfountain.jpg


Jiancing Historic Trail In Taipingshan National Forest In Taiwan
jiancinghistorictrailin.jpg


Moraine Lake - Banff National Park, Alberta, Canada
morainelakebanffnationa.jpg


Ireland
irelando.jpg


Great Arch, Getu Valley, China
greatarchgetuvalleychin.jpg


Elevated, Bastei Bridge, Germany
elevatedbasteibridgeger.jpg


Clifftop, Meteora, Greece
clifftopmeteoragreece.jpg


Bougainvillea Forest, Maui, Hawaii
bougainvilleaforestmaui.jpg


Autumn Storm, Baden-Wurttenburg, Germany
autumnstormbadenwurtten.jpg


Watkins Glen, New York
watkinsglennewyork.jpg


Choiseul Island,Solomon Islands
choiseulislandsolomonis.jpg

++ :):)..සොබා දහමේ අසිරිය..
..සොබා දහමේ අසිරිය දෙවෙනි දිග හැරුම..
 

rasaduna

Well-known member
 • Mar 31, 2008
  2,010
  649
  113
  35
  මහනුවර
  අඩෝ මේව හරියට ඇදපු චිත්‍ර වගේ. :)
  අදහගන්නත් අමාරුයි බන්. පිස්සු කොර. :shocked:
  මේවත් විනාශ කරන හැත්තක් ඉන්නව නේ.. :growl:
  රෙප් මචන්.
   
  • Like
  Reactions: Ereshaz77

  Ereshaz77

  Member
  Apr 3, 2010
  56,824
  3,865
  0
  Sri Lanka
  :cool: lassanaii ..

  මාරම ලස්සනයි යාළුවා ..........:):):)
  (රෙප් දෙන්ඩ බැරිලු මචෝ):(:(:(

  2lcvat4.gif

  You must spread some Reputation around before giving it to Ereshaz77 again:(:(
  :):)

  ela ela rep 6+

  maaaaaaaaaaaara lassanai..............

  අඩෝ මේව හරියට ඇදපු චිත්‍ර වගේ. :)
  අදහගන්නත් අමාරුයි බන්. පිස්සු කොර. :shocked:
  මේවත් විනාශ කරන හැත්තක් ඉන්නව නේ.. :growl:
  රෙප් මචන්.


  +8 rep add..:cool::cool: