හැමෝම හොයපු අමුක ඩුමුක අමල් ඩුමල් මල්ලි දෝනිත් එක්ක දාපු dance එක