හැම දෙයක්ම නොමිලේ දෙන ඊලග පරම්පරාවේ සිංහල Smart කීබෝඩ් App එක.