හින්දියෙන් බණ කියපු සිංහල ස්වාමීන් වහන්සේ - හොරොව්පතානේ කුසලචිත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන අහලා නෑ නේද?