හොද මොනිටර් එකක් ගන්න ඕනේ

Mr.Tony_Stark

Junior member
 • Mar 21, 2021
  42
  78
  18
  හොද මොනිටර් එකක් ගන්න ඕනේ. Software Development and System Configurations තමයි වැඩිපුර කෙරෙන්නේ. මට මොනිටර් ගැන කිසිම දැනුමක් නෑ. ගේම්ස් ගහන්න වීඩියෝ එඩිට් කරන්න බලපොරොත්තුවකුත් නෑ. ලොකු ගනක් වියදම් නොකර ගන්න පුලුවන් එකක් කියපන්කො.

  Height Adjustable වෙන්න ඕනේ.
  HDMI Input එකක් තියෙන්න ඕනේ.
  අගල් 21 වගේ තිබ්බ නම් ඇති.
  කල්පවතින එකක් ඕනේ, ඔක උස්සන් යන්න බෑ හදන්න.

  ගැලපෙන මොනිටරක් සහ ගන්න පුලුවන් නැනක් කියගෙන යන්නකො. :)

  Thanks in advance for recommendations.
  Height Adjustable වෙන්න ඕනේ.
  HDMI Input එකක් තියෙන්න ඕනේ.
  අගල් 21 වගේ තිබ්බ නම් ඇති.
  කල්පවතින එකක් ඕනේ, ඔක උස්සන් යන්න බෑ හදන්න. mee okkotama galapei meka

   
  • Like
  Reactions: Tyrion Lannister