ළමා රියැලිටි වැඩසටහන් පසුතල නිර්මාණකරුගේ කෙරුවාව හෙළිවෙයි