“තහනම් බටහිර සැමරුමක්” ලෙස නම් කර චීනයේ නත්තලට සීමා