🇧🇩බංග්ලාදේශයෙන් ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 2.2 ක අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ පරිත්‍යාගයක්..🙏