🐶 ඔලු දෙකේ බල්ලෙකු නිර්මාණය කල ව්ලැදිමීර් දෙමිකොෆ් 🇸🇮

SHEHAN_GIWANTHA

Well-known member
 • Dec 24, 2013
  10,312
  8,871
  113
  XWWZ-z2e_400x400.jpeg


   
  Last edited:

  Solo Rider

  Well-known member
 • Sep 4, 2020
  30,913
  1
  141,368
  113
  96
  හෝමාගම
  පොන්න රසියන් කරයොන්ට බල්ලොත් එක්ක හෙන ඇරියස්
  මුන් එක පාරක් එකෙක්ව හදට යැව්ව, දැන් ඔලුවක් බට් කර්ල


  පුටින් පොන්නය
  පොන්න රුසියව
  හැදි ගෑවිල ප්ල ඔකුන්
   
  Last edited:

  nevermindNevergiveup

  Well-known member
 • Jul 28, 2017
  18,547
  25,364
  113
  මැදමහනුවර
  පොන්න රසියන් කරයොන්ට බල්ලොත් එක්ක හෙන ඇරියස්
  මුන් එක පාරක් එකෙක්ව හදට යැව්ව, දැන් ඔලුවක් බට් කර්ල

  ඇය් යකො, ඔය වැඩෙට පූසෙක්ව ගන්න තිබ්බනෙ
  හිටියට වැඩකුත් නැ ඕකුන්

  පුටින් පොන්නය
  පොන්න රුසියව
  හැදි ගෑවිල ප්ල ඔකුන්
  If your granddad was sent to space instead of that poor stray dog, your would not have born to show the genetically transmitted ignorance.
   

  lilman

  Well-known member
 • May 10, 2009
  31,604
  39,564
  113
  Colombo
  පොන්න රසියන් කරයොන්ට බල්ලොත් එක්ක හෙන ඇරියස්
  මුන් එක පාරක් එකෙක්ව හදට යැව්ව, දැන් ඔලුවක් බට් කර්ල

  ඇය් යකො, ඔය වැඩෙට පූසෙක්ව ගන්න තිබ්බනෙ
  හිටියට වැඩකුත් නැ ඕකුන්

  පුටින් පොන්නය
  පොන්න රුසියව
  හැදි ගෑවිල ප්ල ඔකුන්

  මීක්...මීක්...
   

  Rapunzel003

  Well-known member
 • Aug 30, 2022
  2,347
  4,527
  113
  පොන්න රසියන් කරයොන්ට බල්ලොත් එක්ක හෙන ඇරියස්
  මුන් එක පාරක් එකෙක්ව හදට යැව්ව, දැන් ඔලුවක් බට් කර්ල

  ඇය් යකො, ඔය වැඩෙට පූසෙක්ව ගන්න තිබ්බනෙ
  හිටියට වැඩකුත් නැ ඕකුන්

  පුටින් පොන්නය
  පොන්න රුසියව
  හැදි ගෑවිල ප්ල ඔකුන්
  Puso ai? Unuth saththune? :(
   

  imhotep

  Well-known member
 • Mar 29, 2017
  13,119
  7
  29,516
  113
  This research influenced Christiaan Barnard who performed the first heart transplant from one person to another person in 1967
  Yes.. Because the world's first implantable total artificial heart was designed by Vladimir Demikhov in 1937.
  At that time he was only a fourth year biology student in Voronezh. The dog with an implanted device lived for 2.5 hours.
   

  NRTG

  Well-known member
 • Oct 19, 2019
  33,356
  176,993
  113
  Colombo, Sri Lanka
  පොන්න රසියන් කරයොන්ට බල්ලොත් එක්ක හෙන ඇරියස්
  මුන් එක පාරක් එකෙක්ව හදට යැව්ව, දැන් ඔලුවක් බට් කර්ල


  පුටින් පොන්නය
  පොන්න රුසියව
  හැදි ගෑවිල ප්ල ඔකුන්

   

  hasithayad

  Well-known member
 • Sep 28, 2011
  27,260
  1
  40,972
  113
  පොන්න රසියන් කරයොන්ට බල්ලොත් එක්ක හෙන ඇරියස්
  මුන් එක පාරක් එකෙක්ව හදට යැව්ව, දැන් ඔලුවක් බට් කර්ල


  පුටින් පොන්නය
  පොන්න රුසියව
  හැදි ගෑවිල ප්ල ඔකුන්
  මේන් පුටින්ට බැනල @N A K A M U R A
   
  • Haha
  Reactions: NRTG and Solo Rider