🔴 බංගලියන් වැඩ පෙන්නයි! අනාථ සිංහලුන්ට USD මිලියන 2.3ක වෛද්‍ය සැපයුම් ලබාදෙයි!