🚨 ඉරාන ප්‍රහාරයකට බියෙන් ඊශ්‍රායලය පුරා සියලු GPS signal අවහිර කෙරේ! 🛰️ 🇮🇱 💣 🇮🇷