1982 ඉපදිච්ච තවත් පට්ට නාකි මිල්ෆ් අ‍ැන්ටෙක් බිකිනියට බැහැලා. University යන දුවෙකුත් ඉන්නවා. 2005 Ms. Sri Lanka