2022 අවුරුද්ද ඔයාගේ ජීවිතේ ඇත්තටම වෙනස් කරන අවුරුද්දක් කර ගන්න නම්...

Sen-lu

Well-known member
 • Mar 13, 2019
  5,921
  15,251
  113
  වැල බලන එකයි අතේ ගහන එකයි නවත්තගනිමි!
  වැල බලන එකයි අතේ ගහන එකයි නවත්තගනිමි!
  වැල බලන එකයි අතේ ගහන එකයි නවත්තගනිමි!
  වැල බලන එකයි අතේ ගහන එකයි නවත්තගනිමි!
  වැල බලන එකයි අතේ ගහන එකයි නවත්තගනිමි!
  වැල බලන එකයි අතේ ගහන එකයි නවත්තගනිමි!
  වැල බලන එකයි අතේ ගහන එකයි නවත්තගනිමි!
  වැල බලන එකයි අතේ ගහන එකයි නවත්තගනිමි! 😌
  හරිද දැන් නැවැත්තුවාද බං 😂😂
   
  • Sad
  Reactions: Heshan Daminda