22 හැවිරිදි කෙල්ල ඵක්ක උපන්දිනය සමරන්න ජංගල් බීච් ගිය 16 හැවිරිදි කොල්ලා අතුරුදහන්..☹️