Reply to thread

Hata thunen beduwama keeyada? (60 bedeema thuna)