Elakiriයේ Film පික්කො Set එක 🎬

DiksonAlex

Well-known member
 • Sep 7, 2021
  2,295
  2,431
  113
  Colombo
  කිරි මචන්ලා, උඹලා අහල ඇතිනේ අර මෝර්ටල් එන්ජින් ෆිල්ම් එක. ලොකු වාහනයකින් අර වාහන පලෝ කරන්නේ පස්සෙන් පන්නන්නේ අල්ලගන්න සහ ඒකෙම අර හෙලිකොප්ටරේකින් මිනිස්සු දෙන්නව හොයන්නේ..අන්න ඒ වගේ මිනිස්සු පස්සේ පස්සස, චේස් කරන නමුත් අල්ලගන්න අමාරු ඕනම ජාතියේ ෆිල්ම් ඇත්නම් කියපල්ලකො. මම ආසයි එහෙම පස්සෙන් අල්ලගන්න පන්නන් ෆිල්ම්ස් බලන්න. ඒකේ පොඩි ත්‍රිල් එකක් තියෙනවා. හැංගි හිංගි ඉන්න එහෙම ආතල්
   

  IKL

  Well-known member
 • May 29, 2018
  44,559
  15,029
  113
  Kadawatha
  Waktu Maghrib 2023*

  "The Prophet said that Muslims should not be out at the beginning of the night. Because at dusk, evil comes out"**


  vlc.jpg


  "Karta. The boy that I let live. I… still remember… how sweet your finger tasted. Karta? Don't you remember me? Have you forgotten about me? What can you do, naughty boy? You want to fight me with a missing finger? Your friend is getting old. It's time for me to get new body"

  CLBa1uL.jpg


  "The red sky is a sign. The air. It feels exactly the same as what I felt thirty years ago. Give this amulet to her. If she reacts, be careful. And if my guess is correct. It's inside her. She is a jinn who feasts on children. I will try to find a way to make her leave this village. She must have a reason to come back"

  *
  language·····Indonesian

  **
  Inspired by the Youtube short movie "Waktu Maghrib" [
  watch].
  The plot focuses on the myth that have developed around the Islamic tradition that Muslims should not leave the house during the
  Maghrib prayer.

   
  Last edited:
  • Like
  Reactions: Reincarnator

  IKL

  Well-known member
 • May 29, 2018
  44,559
  15,029
  113
  Kadawatha
  Autopsy 2008

  - Doctor. Am I going to be okay?

  - I don't think so.

  vlc.jpg


  "This is the second patient to escape in two days. I'm on the ground floor of a major medical breakthrough. If she gets out of here, she'll jeopardize everything I've worked for. Find her. How have you let things get this far out of control?"

  vl.jpg


  "The doc's out of his fucking mind, in case you haven't noticed. The way things are going tonight, it's going to get a lot worse"


   
  • Like
  Reactions: Reincarnator

  IKL

  Well-known member
 • May 29, 2018
  44,559
  15,029
  113
  Kadawatha
  කිරි මචන්ලා, උඹලා අහල ඇතිනේ අර මෝර්ටල් එන්ජින් ෆිල්ම් එක. ලොකු වාහනයකින් අර වාහන පලෝ කරන්නේ පස්සෙන් පන්නන්නේ අල්ලගන්න සහ ඒකෙම අර හෙලිකොප්ටරේකින් මිනිස්සු දෙන්නව හොයන්නේ..අන්න ඒ වගේ

  Most similar movies to Mortal Engines

  මිනිස්සු පස්සේ පස්සස, චේස් කරන නමුත් අල්ලගන්න අමාරු ඕනම ජාතියේ ෆිල්ම් ඇත්නම් කියපල්ලකො. මම ආසයි එහෙම පස්සෙන් අල්ලගන්න පන්නන් ෆිල්ම්ස් බලන්න. ඒකේ පොඩි ත්‍රිල් එකක් තියෙනවා. හැංගි හිංගි ඉන්න එහෙම ආතල්

  Thriller, Chase movies
   
  • Like
  Reactions: LevonG92

  Lieutenant Dann

  Well-known member
 • Mar 4, 2019
  4,564
  5,613
  113
  the USS Orville
  Spider Baby or, the Maddest Story Ever Told 1968

  "The Merrye syndrome, so called because its only known occurrence is among the descendants of one Ebenezer Merrye. A progressive age regression beginning about the tenth year and continuing steadily throughout the victim's lifetime. It is believed that eventually the victim of the Merrye syndrome may even regress beyond the prenatal level, reverting to a pre human condition of savagery and cannibalism. Many authorities do not accept the existence of Merrye syndrome. Of course, there's no Merrye syndrome any more. It was extinguished for ever from the human race that fateful day ten years ago..."

  vlc.jpg


  - I gave their father a solemn oath that I'd never allow their unfortunate malady to become the object of public scrutiny.

  - What do you mean by "malady"? I mean. Well, I've seen backward kids. Is it...?

  - Well, no. It's more than a retardation. It's a sort of a regression, a progressive deterioration of the mental faculties. A rotting of the brain, so to speak. It begins in late childhood and progresses rapidly, ultimately resulting in physical deformity. Rather like the last stages of paresis.

  - Really that bad?

  - Yes. The Merrye family, or at least this branch of them, have been afflicted for generations. I think this is the last generation.

  vl.jpg


  - Elizabeth, are you scared?

  - Scared of what?

  - You know. Those people.

  - I hate them.

  - You're not supposed to hate.

  - You should, too. They don't like spiders.

  - I know. That little man looks just like a big fat bug, doesn't he?

  - Yes, he does.

  - You know what I'd like to do?

  - ... Is it really lots of fun playing spider, Virginia?

  - You bet. ···They're coming. What do we do?

  - We'll have to make a plan.


   
  • Like
  Reactions: Reincarnator

  IKL

  Well-known member
 • May 29, 2018
  44,559
  15,029
  113
  Kadawatha
  Butterfly Kisses 2018

  [Peeping Tom or The Blinkman is the kind of supernatural creature that you can summon up, so there is a ritual, those teen pilgrimages, you know, the midnight road trip, you show up at the trestle end of the tunnel at midnight and you have to stare down this tunnel, looking at the end for a full hour. And if you can do this without blinking, Peeping Tom comes out of the shadows and materializes in front of you. The twist is that once you've seen him, you can't unsee him. Every time you blink, he's a little bit closer and he comes closer and closer each time you blink until he's right in your face. And now you've already proved that you can keep your eyes open for a long time, because that's how you conjure him up. When he's right up there, the temptation is death staring you in the face, you do anything you can to avoid him. But he's got a trick up his sleeve, he has very long eyelashes. He then does a
  butterfly kiss, and then you can't help it, you blink]

  vl.jpg


  [My name is Sophia Crane. It's March 3rd, 2004. I'm a film student and this is my senior thesis. I don't know how much longer I'm going to be alive, so I ask whoever find this, please apply the first and second halves of this final interview to the beginning and end of my film. I don't know where to make the cut. This is the story of Peeping Tom and how I went looking for him]

  vlc.jpg


  :::[So the camera was a test subject and stared without blinking for the entire hour, then according to the legend now sees Peeping Tom and every time it blinks, he gets closer. So, in other words, every time we turn it off and then on, or make a new clip. He's in our camera. First he's there in the tunnel, and he was there again when we met our adviser, and again when we went to see the author, and in each case, he got incrementally closer. But he's still hiding in the frame, he's making this a game, because no one will believe us, so we have to draw him out in the open]:::[Now, our problem is that any time that we moved the camera, whether we were just moving the camera or we were in a car or walking, he was able to flip in and out of the screen, so, we couldn't keep track of him, but if I leave the camera where it is, then he's stuck and I got it where I fucking want him! Now, what we really need to get right now, is we need to get the ending. Now, the most logical thing for me to think of is, you know, it's the closeups as a grand reveal]:::[The camera, I locked it in the basement. I threw away the battery! And when I woke up from sleeping, it was back. It was taping me, Mr. Blink was taping me. Do you think it was me that pressed record for this? No, he knew you were coming, that's how I knew you were coming. I'm gonna get the ending that he aimed for before he does, but then it's all on you, you got the tapes. But I'm gonna get all the footage, you finish this movie like you said you would! Remember? And then he's coming after you. You're next]:::

  v.jpg


  "There's no end of this story because it's all, this is the beginning. You understand? We have the tapes, right? Then there's what Studio Unknown found, they found that sound anomaly. We didn't put that there, Gavin didn't put that there. With what Wardlaw found, with the reflection in the eye, and I don't know we put this documentary out there and other people can take it to the next step! This is just the beginning. I am trying to present this like the real story of what happened to Gavin York. And because we're trying to tell Gavin's story, these component factors that are included in there are part of his story, part of what happened to him"


   
  • Like
  Reactions: Reincarnator

  Lieutenant Dann

  Well-known member
 • Mar 4, 2019
  4,564
  5,613
  113
  the USS Orville
  Harper 1966*

  - A drink, Mr. Harper?

  - Not before lunch, thanks.

  - I thought you were a detective.

  - New type.

  - I'm hiring you on the recommendation of one of our lawyers. He said you were good at finding things. My husband has disappeared.

  - Tried Missing Persons?

  - Well, that might mean publicity. Ralph loathes publicity. Besides, he's got an abnormal fear of the police. Yesterday. Our pilot, flew Ralph down from Vegas. When they reached the airport, pilot put the plane away. When he came back, Ralph had given him the slip. I don't like him drunk on the loose. He gets sloppy, sentimental. He gives things away. Last time it happened, he gave away a whole mountain. He gave it to some semi nude religious nut.

  vlc.jpg


  - 'Cause what I'm trying to do is tie you and Rossiter and that Fraley broad in on the kidnapping. Eddie Rossiter phoned you in Las Vegas. You told him when Sampson was coming to LA. You probably told him to rent a limousine. And the next day you got Sampson plastered, which isn't hard. And when he phoned the Bel Air, you canceled the call and phoned for Eddie to pick him up instead. The canceled call's important, buddy, 'cause you're the only one who knew that Sampson was calling the Bel Air.

  - Lew, I'm on your side. Who saved you at The Piano?

  - You did, temporarily, to throw me off the track. It worked, too. When you took a potshot at that truck, I put it down to enthusiasm. But what you were really doing is warning Rossiter to take off. All I want is Sampson, if he's still alive. Give him to me. Take the money. I won't talk. But killing me gets you nothing.

  xWqzRuW.jpg


  - Well... things just don't turn out the way we plan them, do they?

  - You were hired by a bitch to find scum.

  - Yeah, and every time I hope it's gonna be Prince Charming sending me out to scout out Cinderella. Boy, I had a total of about eight pretty disgusting months last year. But then I had five or six good weeks. Let me tell you something. I mean, it's something that you won't understand. Those five or six weeks, I really felt alive. So all I can do, is just do the dirty job all the way down the line.

  - Well, I understand why you have to turn me in. Do you understand why I can't let you?

  - Oh, yeah. You still got the gun? Well, then, you better use it before I hit that door. Well, the way I feel now, if I never make it to that door, it won't be the worst thing that ever happened to me.

  - Oh, hell.

  - Oh, hell.

  *
  Directed by Jack Smight (Frankenstein: The True Story 1973, Midway 1976)


   
  • Like
  Reactions: Reincarnator

  IKL

  Well-known member
 • May 29, 2018
  44,559
  15,029
  113
  Kadawatha
  Harper II: The Drowning Pool 1975*

  - You're a cop, aren't you?

  - Well, I'm a second cousin, I'm a private detective. I got no idea what justice is. I am interested in truth, though.

  - That's a laugh.

  - All right, not the big, philosophical stuff. The everyday things, like who, why, when, where.

  vlc.jpg


  - I think that's kind of neat. Not many people can afford to hire a killer and then hire a cop to kill him.

  - I hate to be a spoilsport, Mr. Harper you doing all that good figuring but I did not hire him to kill her.

  - He was in your employ. You bought him when he was the Devereaux chauffeur.

  - He was my spy. An industrial spy. Happens all the time, just good business. When he hit me with that first installment of $10,000 to keep quiet about a murder I had absolutely nothing to do with tried to implicate me in it well, let's just say I was not unhappy when he met with that most unfortunate accident. I ran a check on you, Mr. Harper. You are not stupid.

  - I have my moments.

  - You want to live, don't you? To a ripe old age? Then you better do like I say. Because I hold all the aces.

  - I'm not so sure about that. You missing an account book.

  - Do you remember what I told you, Mr. Harper? About my crab like ways? Now, you can save yourself a whole lot of unnecessary excitement if you just tell me where that little book is.

  vl.jpg


  - Schuyler, I got all the big stuff figured. But it's tying up those tiny little loose ends that's driving me up the wall. I know about you and Reavis. All that passion and light fingered at the same time. Now, what did you hit that sweet old lady so hard for? You're not a messy kid, are you, or did you just get carried away? Next thing: Iris. I figured a while back that you wrote the letter. But that was just the kickoff. What was the whole game plan? I know you heard Iris and me on the phone last night because after she hung up, there was a second click. Click goes the phone, you go to her room. Wait a minute, don't get me wrong. I know you didn't shove those sleeping pills down her throat. But you sure fixed it so she'd do the job for you, didn't you?

  - I don't have to listen to any of this.

  - Another loose end. What did you tell her? About all those kinky things you had going with Reavis? Or maybe described how you killed the old lady. Or worse. Maybe you told her how miserable you were gonna make the rest of her life.

  - They really did a job on him! I hated her! I hated both of those bitches!

  - And you got rid of both of them so you could have Daddy all to yourself?

  - What are you gonna do with all that information? Nobody's gonna believe you.

  - Well It's a funny thing about the law, kid. Most of the time, they're not around when you need them. But there is a first time for everything.

  *
  Directed by Stuart Rosenberg (The Amityville Horror 1979)


   
  • Like
  Reactions: Reincarnator

  Lieutenant Dann

  Well-known member
 • Mar 4, 2019
  4,564
  5,613
  113
  the USS Orville
  Grace 2009*

  "After the accident, she told us the baby was dead, but that she was going to carry it to term anyway. We were going to pretend it was a stillbirth. But then when I didn't hear from her, I phoned the birthing clinic about the funeral arrangements. And the assistant told me that the baby had been born and that it was fine"

  vlc.jpg


  - I know that you do not want to take her to the hospital, but there are some tests that can help us understand..

  - We're not a case study. I don't need to understand a miracle. If it were up to them the baby would be dead.

  vl.jpg


  "Please, you don't understand. The baby's special. She needs special food"

  *
  Written and directed by Paul Solet (Bullet Head 2017)


   
  • Like
  Reactions: Reincarnator

  IKL

  Well-known member
 • May 29, 2018
  44,559
  15,029
  113
  Kadawatha
  Shin Kamen Rider 2023*

  - What is this? What happened to my body? You broke me out. You must know something. Why am I so strong?

  - The Organization has been developing synthetic insect hybrid augmentation. You are the project's masterpiece. You can revert to human form at any time. Simply expel the excess prana from your Energy Converter. It was my scientific research group that upgraded your body into its new form. But I'm no longer a member of that sinister organization.You're the only one I could trust with the future of prana. Prana is an omnipresent source of energy that sustains all life. Your body now uses condensed prana to wield super human powers. Your body has been equipped with a Prana Absorption Amplification System. Your protective gear has a Converter Lung. It's integrated with your belt and mask. I know what happened to you in college. You've pursued greater strength ever since that day. You wanted the power to protect. And now that power is yours. All of The Organization's Augments possess the same power. But they use it for their own gratification. Use your power to protect the people. We must destroy The Organization. Please help us with our mission.

  vlc.jpg


  "SHOCKER was founded by a Japanese billionaire. It's currently lead by the most advanced artificial intelligence in the world, 'I'. 'I' created the autonomous AI system 'J' to monitor the outside world. I has been in a closed network ever since J was activated. All of I's information comes through J. One year later, 'J' was updated to 'K'. J's frame was switched off. The founder gave I and K a final mission : 'Lead all of mankind to happiness'. Then he killed himself. After running simulations, I concluded their goal shouldn't be 'the greatest happiness for the greatest number'. The plan was to create a method to save humans experiencing the deepest despair. This would provide mankind with the ideal model for happiness. Just as the founder wished. In order to develop and deploy the ideal model, and save the world's most hopeless people using mankind's most advanced technology, K established an underground organization. That's the secret society : 'Sustainable Happiness Organization with Computational Knowledge Embedded Remodeling' A.K.A. 'SHOCKER'. I was born and raised in the Organization. I know most of the main agents. Agents at the executive level are dangerous. But the lower level agents and combatants are just conscripts. Prana is used to brainwash them. They have no free will. They're given enhanced bodies and forced into service"

  vl.jpg


  - Stop trying to get revenge.

  - It's not revenge. Leading all of humanity's prana to The Habitat is salvation. You've experienced its beauty. No death. No unfairness. A world for souls only. It's happiness. Utopia.

  - No, it's unhappiness. Dystopia.

  - The Habitat Project was all your idea. You wanted to help people understand each other. Why betray it?

  - I knew nothing about the world back then. But I do now.

  - Did our fool of a father fool you?

  - All I knew was how to compute. But he showed me there are more worlds outside of ours. That's the only thing he ever did for me. You should look at the worlds beyond our own. Don't be afraid of hearts you can't read. Trusting people is what kept mankind alive. Humans are the only living creatures that can solve conflict without violence.

  - That's why I'm eradicating the perpetrator of violence : the human body itself.

  TO4yUP9.jpg


  "My body and energy converter won't be enough to pariphalyze my brother. Not now he's Butterfly Aug. My volume of prana just isn't enough. But you can do it. I've installed the pariphalyze program on your mask. I will have transferred the latest data from my brother to it too. I'm giving everything to you because I believe in you. You have to stop him, Kamen Rider, Hongo Takeshi**. I'm so glad the scarf suits you. My father was into motorcycles before he joined SHOCKER. I saw him in a photo my brother has. I wanted to be in that photo. I envied him. I wanted to ride behind my father too. But not anymore. It felt really nice riding behind you. It felt like I was giving you my prana. I truly felt happy. I think I finally understood the meaning of happiness. Thanks, Takeshi"

  *
  original title·····シン・仮面ライダー
  language·········Japanese

  **
  Reboot of
  Kamen Rider 1971 TV series [98 episodes]

  Directed and written by Hideaki Anno (Shin Godzilla 2016,
  Shin Ultraman 2022)

   
  • Like
  Reactions: LevonG92

  LevonG92

  Active member
 • Sep 10, 2022
  97
  109
  33
  @IKL uba laga patta film collection ekak athi neh ban. inna dihaawak dannawa nan sirawatama thiyena hard tikath ussan ubalage diha enwa. :D:lol:.
   
  • Like
  • Haha
  Reactions: corp and IKL

  IKL

  Well-known member
 • May 29, 2018
  44,559
  15,029
  113
  Kadawatha
  The Wild Bunch 1969*

  - Tell me, Mr. Harrigan, how does it feel getting paid for it? Getting paid to sit back and hire your killings with the law's arms around you? How's it feel to be so goddamn right?

  - Good. You've got 30 days to get Pike and the gang or 30 days back to Yuma prison. You're my Judas goat, Mr. Thornton. I want all of them gang back here, head down over a saddle.

  vlc.jpg


  - What's our next move?

  - I figure Agua Verde is the closest. Three days, maybe. We'll get the news and drift to the border. Maybe a payroll, maybe a bank.

  - Maybe that damn railroad!

  - That damn railroad you're talking about sure as hell ain't getting no easier.

  - And you boys ain't getting any younger, either.

  - We gotta start thinking beyond our guns. Those days are closing fast.* This was going to be my last. Ain't getting around any better. I'd like to make one good score and back off.

  - Damn, you sure must have hurt that railroad. They spent a lot of money setting up that ambush.

  - I caught up with them. Two or three times.There was a man named Harrigan. He used to have a way of doing things. I made him change his ways. And a hell of a lot of people that just can't stand to be wrong. Pride. And they can't forget it. That pride, being wrong, or learn by it.

  - How about us, Pike? You reckon we learned being wrong today?

  - I sure hope to God we did.

  vl.jpg


  "Give them hell, Pike!"

  *
  The plot revolves around an aging outlaw gang on the Mexico-United States border trying to adapt to the changing modern world of 1913.

  Directed by Sam Peckinpah (
  Ride the High Country 1962, The Ballad of Cable Hogue 1970, The Getaway 1972, Pat Garrett & Billy The Kid 1973, The Killer Elite 1975)

   
  • Love
  Reactions: Asmodeus

  Lieutenant Dann

  Well-known member
 • Mar 4, 2019
  4,564
  5,613
  113
  the USS Orville
  Kotoko 2011*

  "I see double. I can't tell which one is real. I must stay alert, otherwise I could die. I don't cut my body to die. I just need to confirm if... I'm still allowed to exist. I don't see double when I am singing. By the way, I have a child. I've never married. They took him away from me. They suspected me abusing my child. A long time has passed. Or it seems that way. But I don't know exactly how long. I am not going to kill myself..."

  vlc.jpg


  - Excuse me, miss. Sorry to bother you. I've been watching you. Your behaviour worries me.

  - Don't worry about me. Please go away.

  - I am not a bad person. I have been following you.

  - Are you stalking me?

  - No, no, no... Actually, I...am. I was following you since I heard you sing on the bus. I was dozing off on the bus. And then... Something awakened in me. It was so moving. I wondered what it was. But I felt so good and enjoyed the sensation. Then, I realised it was a voice... a female voice. I looked around, and saw you singing.

  - Leave me alone. I...l...I'm a terrible person.

  vl.jpg


  "Kotoko. Don't worry. The wound is almost healed. You can do that to me again. I'm all right. Don't worry about me. It's fine. You'll be fine. We'll be all right! Listen! Everything's gonna be all right"

  *
  original title·····琴子
  language·········Japanese

  Directed by Shinya Tsukamoto (
  Tetsuo: The Iron Man 1989, Tetsuo II: Body Hammer 1992, Tetsuo III: The Bullet Man 2009)

   

  IKL

  Well-known member
 • May 29, 2018
  44,559
  15,029
  113
  Kadawatha
  Without Name 2016

  - Land surveying, huh? Something planned for here, is there?

  - It's just a survey of the general area for academic records.

  - Well the woods in the gully's an unspecific kinda place.

  - How do you mean?

  - No one ever named it, never even put it on a map. It's got a name of sorts. Gan Ainm. It means no name. Without name, to be precise.

  - Someone's been messing around, with my equipment and sneaking around the cottage. Who the hell could it be?

  l8qv0b1.jpg


  - "The Knowledge of Trees by William Devoy. What is the meaning of trees? Plants, vegetation, nature. Is there grammar in all the greenery? Is there syntax in all the spawning? Are leaves linguistic? Is there something worth reading in the scripts of bent trunks and stems, in crooked branches and petals? I know there is. I've come to understand there's a book of nature, and all I have to do is find out how to open it, turn the pages, and read the words. Natural narcotics help me read the world from my belly to my brain, and bang I see it suddenly with ferocious clarity. Everything is involved in a kind of choreography. Light wind, organic matter, all dance to a silent tune. Everything shines. This is a vibrating, verdant world. This is everything we need. This is what was taken from us. This is Eden" It's mostly just drawings of plants and fungus and stuff. It's pretty crazy, isn't it?

  - I don't know, maybe he was on to something.


  6yObp6Z.jpg


  "Hey! Wait! Where'd you go? Hey! Wait! Communicate!"

   

  Lieutenant Dann

  Well-known member
 • Mar 4, 2019
  4,564
  5,613
  113
  the USS Orville
  Home for Rent 2023*

  "The new tenants keep to themselves inside the house all day. I've never seen them go out anywhere, ever. Do you see the crow's feathers over there? It looks like some kind of black magic. And every day around 4 a.m. I always hear them chanting something. And there was one night my dog was howling non stop. So, I got up to take a look. I saw a flock of crows flying over the house."

  vlc.jpg


  - Where are you taking her?

  - Any place where that freaky cult can't get to her. That Old hag went to Ing's school today. I saw her with my own eyes. Who knows if she did anything to Ing, that's why Ing couldn't remember. Don't you see the bruise on her neck?

  - Mother didn't hurt Ing!

  - So you call her Mother now? I'm giving you one last chance. Tell me what she's planning to do with our child.

  vl.jpg


  - Everything happened so fast. At least she wasn't in any pain. She left before her time. Her spirit is still lingering around where she passed.

  - Ing also seems to notice that Jaa is still around. But why can't I ever see her?

  - If you have faith towards His Mightiness, he will hear your prayer, son. It all depends if you open your heart to His Mightiness or not. ···The crows you see are the messengers from His Mightiness. He came to say that it's time for Jaa's spirit to depart. She doesn't want to leave you, but she has no choice.

  - Do you have a way to help Jaa? I beg you. I want to meet her.

  - I can perform a ritual to bring Jaa's spirit back. But we have to find a new body for her first. The body needs to be around the same age as Jaa and is able to communicate with spirits.

  - Do you mean Ing?

  - Two spirits can live together in one body. Before the ritual, Ing will need marks in 3 different areas on her body.

  v.jpg


  "This is Prae, my youngest daughter. She drowned when she was 7. I've kept Prae's spirit in this doll for decades waiting for a suitable body. And tonight she will come back to life once again"

  *
  original title·····บ้านเช่า บูชายัญ
  language·········Thai

  Directed by Sophon Sakdapisit (Coming Soon 2008)


   

  IKL

  Well-known member
 • May 29, 2018
  44,559
  15,029
  113
  Kadawatha
  Lost Horizon 1937*

  - I suppose all this comes under the heading of adventure. This place gives me the creeps. It's too mysterious. Hidden away like this, no contact with civilisation. It seems to me we should be concerned about getting home. I'd give anything to be in London now.

  - Of course you would. If ever we get out of this place. I've been putting things together. Do you notice the resemblance between those natives and the pilot? Why did those clothes materialise so conveniently when they met us? Chang himself just said that they never venture beyond that point. What brought them there, unless it was to meet us?

  - Chang's first question was about the pilot. There must be some connection between the plane and this place.

  4YBT96d.jpg


  - You may not know it, but I've been an admirer of yours for a great many years. Not of Conway, the empire builder and public hero. I wanted to meet the Conway who in one of his books said: "There are moments in every man's life when he glimpses the eternal." That Conway seemed to belong here.

  - Of course, I've suspected that our being here was no accident. Furthermore, I have a feeling we're never supposed to leave. But that, for the moment, doesn't concern me greatly. I'll meet that when it comes. What particularly interests me at present is why was I brought here? What possible use can I be to an already thriving community?

  - We need men like you here to be sure that our community will continue to thrive. In return for which Shangri La has much to give you. You are still, by the world's standards, a youngish man. Yet in the normal course of existence you can expect 20 or 30 years of gradually diminishing activity. Here, however, in Shangri La by our standards, your life has just begun. And may go on and on.

  - To be candid, Father, a prolonged future doesn't excite me. It would have to have a point. Whether life itself has any. If that is so, then long life must be even more pointless. I'd need a much more definite reason for going on and on.

  - We have reason. It is the entire meaning and purpose of Shangri La. It came to me in a vision long ago. I saw all the nations strengthening not in wisdom, but in the vulgar passions and the will to destroy. I saw their machine power multiplying until a single weaponed man might match a whole army. I foresaw a time when man, exulting in the technique of murder would rage so hotly over the world that every book, every treasure would be doomed to destruction. This vision was so vivid and so moving that I determined to gather together all things of beauty and culture that I could and preserve them here against the doom toward which the world is rushing. Look at the world today. Is there anything more pitiful? What madness there is, what blindness, what unintelligent leadership. A scurrying mass of bewildered humanity crashing headlong against each other compelled by an orgy of greed and brutality. The time must come, my friend when this orgy will spend itself. When brutality and the lust for power must perish by its own sword. Against that time is why I avoided death and am here and why you were brought here. For when that day comes, the world must begin to look for a new life. And it is our hope that they may find it here. For here, we shall be with their books and their music and the way of life based on one simple rule: Be kind. When that day comes it is our hope that the brotherly love of Shangri La will spread throughout the world. Yes, my son, when the strong have devoured each other the Christian ethic may at last be fulfilled and the meek shall inherit the earth. I'm placing in your hands the future and destiny of Shangri La for I am going to die. I knew my work was done, when I first set eyes upon you. I've waited for you, for a long time. I've sat in this room and seen the faces of newcomers. I've looked into their eyes and heard their voices always in hope that I might find you. My friend, it is not an arduous task that I bequeath for our order knows only silken bonds. To be gentle and patient. To care for the riches of the mind. To preside in wisdom while the storm rages without. You will live through the storm. You will preserve the fragrance of our history and add to it a touch of your own mind. Beyond that, my vision weakens. But I see at a great distance a new world stirring in the ruins stirring clumsily but in hopefulness seeking its lost and legendary treasures and they will all be here. Hidden behind the mountains in the Valley of the Blue Moon preserved as by a miracle.

  bIAeUlX.jpg


  - ... Now you know why I can't leave.

  - I really don't know what to say. Except that you must be completely mad. Things like that don't happen today. We're living in the 20th century. You've been hypnotised by loose brain fanatics. I wouldn't believe it in English monastery. Why should I believe it here in Tibet? How do you know these things are true? Did they show you proof? I knew there was a reason why I hated this place. I'd love to fly over it with bombs for what they've done to you. All this talk about lamas being hundreds of years old. A bunch of old men sit around and dream about reforming the world and you, two feet on the ground Conway, want to join them. Do you want to stay here till you're half dead? Till your mind starts corroding like the rest of them? Ever since I can remember you've looked after me. Now, you're the one that needs looking after. I'm your brother. If there's something wrong with you let me help you.

  - You couldn't possibly stay here, could you?

  - I'd go mad. Everyone is happy in Shangri La. Nobody would ever think of leaving. It's all just rot! All right, I'll prove it to you. You've believed everything they're told you without proof. I'll prove my story.

  *
  Directed by Frank Capra (
  Arsenic and Old Lace 1944)

   

  Lieutenant Dann

  Well-known member
 • Mar 4, 2019
  4,564
  5,613
  113
  the USS Orville
  Special 26 2013*

  "Did you hear about the 26th January case? Four people conducted a raid posing as CBI officers. There have been 13 such cases in the last 2 years. Madras, Nagpur, Trivandrum. Lucknow. It's all over the country. Fake CBI, Income Tax or ACB teams conduct a raid and the victims never report. They mostly target businessmen and politicians. Because there's black money involved no one wants to report it. Rumours are spreading. There's a theory that they're ex CBI"**

  DW7JrwD.jpg


  - They've published about us. Ajay, what now?

  - Mr Sharma, you always said "Let's do something big, and then retire".

  - Do you have something in mind? Where?

  - Mumbai.

  - Is it worth it?

  - You'll have to work harder. It might be painful, but the amount is huge.

  - Is this the right time? Because, now everyone knows there's something called a fake CBI.

  - This is the best time.

  - The place?

  - Bhuvan Das Singhania Jewels. Opera House.**

  CBXoRm7.jpg


  "It's all a fake. They were all in this. They are all fake! We didn't know, but we were playing for their team. We're Special 26"

  *
  language·········Hindi

  **
  Inspired by the
  1987 Opera House heist.