►. දැනට තියන වයරින් එකටම සම්බන්ධ කරන්න පුලුවන්ද?
►. පෝන් එකෙන් වගේම වෝල් ස්විට්ච් එකෙන් කියන දෙකෙන්ම කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුලුවන්ද?
සාර්ථක උනාට පස්සේ කොස් ෆීස් එක දෙන්න , Plan එකක් තියෙනවද 🤔🤔👋
මාසෙට ලක්‍ෂ 9 ක් විතර හොයා ගන්න උඹට පුලුවන් එකේ මොකද උට්ටෝ මේවයේ අකුරු කොට කොට තටමන්නේ. නොදකිං විතරක්.....
very expensive. dont buy.
do a simple search on facebook to find a better offer