ඇල්වින් සහ ගෝලයෝ

දන්න දේ බෙදා ගන්&#3503
Birthday
July 3
Location
ගාල්ලේ
Occupation
ඉගෙන ගන්නවා