පිස්සු කොල්ලෙක්

නිකම් ඉන්න එක
Birthday
April 14
Location
ගෙදර
Occupation
තාම ස්ටුඩන්ට්