අරක් මරානේ නෑ....... කෝලම

LINDA_ADERSON_22

Well-known member
 • Dec 12, 2010
  9,786
  3,516
  113
  පොල් රැවුලා:. මේ පිං බිමේ අරාක් මරානේ නෑ..... අරාක් මරානේ නෑ..... අරාක් මරානේ නෑ..... උම්මා තුනයි පොළවට. උම්මා... උම්මා... උම්මා...😘😘😘

  බයවුන නානා. : ඒම එපා මාමා. අරක් තමා ඕනා..... ඉහි.... ඉහි.....🐮♥ 😭😭

  ඇටපංලස්සේ: උරේ....උරේ.... මාමා.... නානා නොකා මැරේ..... සරම කරේ...(නැටේ)💃🕺💃

  බයි පස්සේ: අපි කැමතී.... අපි කැමතී...... උරේ......🥳🥳

  පොල් කරූ: මොකෝ කියායානේ..... නානා?
  උක් දෙන්වද නානා?
  වෙඩ් කන්වද නානා?🐖🔫

  දුකට පත් නානා:. ඉහි....ඉහි... (වැළපෙන රිලා මූන),🐵😭


  කට්ට කරූ මාමා: මල්ලි බබා ශෝඨා.....ෂයින් ගාන්න උම්මා ..... ✍
  (ෂම්මත වෙන්න ඔන්න - මෙන්න...)😳🐽

  නානා පටේකාර් : (අරාක් නැතිව තුස්නිංබූත මූඩ්)🤯🤯

  ශතුටට ෂොට් එකක් දාන අරක් : උරේ.....උරේ..... පොල් කරූ මරේ..... ච්යර්ස් පෝක් මල්ලි. ටිලිං!🐷🐮🐷🍾🥂

  තුස්නිංබූත නානා: පොල් කරූ මාමා... කන්න නෑ නානා..........මොනාද උයාට ඕනාආආ... (දුක් මූන)🥺😥

  පොල් කරූ මාමා:
  නිකං බෑ වානා....... චන්දේ තමා ඕනා.... (ඔර නාකි නරි මූන)🦊🦊


  විශ්ශ ගැට්ටෙං ශම්මතාතායි. උරේ... උරේ... (මල්වෙඩි )🥳🥳🎉🎊

  ශෝට අඳින ගෝටා🤓 : ටැංකුයි බයියාහ්... ජංගිය බේරුවට උම්මා...😘
  ගූ ගිය ශිංහලු🦁: ඉහි.... ඉහි....
  සෙට් වුන අරක්🐄: ඉහි.... ඉහි....
  බය වුන චිකං ඇන්ඩ් මටං🐓🐐: හූ.... හූ....
  අරක් කන නානා: 😎..... හූ..... හූ.......
  පුතා හොයන පීතිරාජ් 🤬: කෝ මේ උට්ටා...
  අන්තිමටම පොල් කරූ මාමා: ..... බීප් නොමරා අරක් කෑවා.... (ශරම උශ්ශං උක පෙන්නං)😝

  මේක ලියපු ලින්ඩා: දැං ඇති බං..... ආතල් ගත්තත් සීමාවක් තියාගන්ඩෝන. විශ්ශේ නැගලා ශෝටා ආවොත් වැලිගංපිටි ළිදේ.🥺
   
  Last edited: