අලුතින් Grass Cutter machine එකක් ගන්න හොද තැනක්

captain shan

Active member
 • Aug 12, 2015
  433
  30
  28
  colombo
  අලුතින් Grass Cutter machine එකක් ගන්න හොද තැනක්

  201610101501596062351.jpg  අලුතින් Grass Cutter machine එකක් ගන්න හොද තැනක් කියපන් Gampaha,Colombo අවටින්,
  (without crown:angry: )