ආරංචි හැටියට ඉන්ද්‍රයා අස්සය්කේ ගහන්න ගිහින් අස්සයා මුට වැඩේ දීල !

sanzilla jackcat

Well-known member
 • Oct 3, 2008
  5,457
  1,936
  113
  ෆ්ලුජා නගරය
  1661930394326.png


  ආරංචි හැටියට ඉන්දර්යා ඉන්නේ කළුබෝවිල හොස්පිටල් බන්......
  මිනිහා අස්සයෙක් ගහන්න ගිහින්, අස්සයා මුට වැඩේ දීල.
  අස්සයෝ ගහන්න එපා එපා කියල කට කදෙනකම් කිව ඉතින් මු ගණන් ගත්තා යයි !

  මිනිසකු පිට නැගී අසරුවෙකි,
  ඒ බර ගෙයි වහලට බරකි !
  පාන්දරින් අස්සයෝ ගහන ඒ මිනිහා හන්දාවෙත් අසු පිටට නැගී.