ඉන්ද්‍රජිත් යනු බිලියන ගණනක වටිනාකමක් ඇති කම්මැලියෙකි.