ඉවත_දමන_දේවල්_වලින්_නිර්මාණ

maraputha

Member
Dec 23, 2014
3,720
405
0
ඉවත_දමන_දේවල්_වලින්_නිර්මාණ

මෙම සියලුම නිර්මාණ කරනු ලැබ අැත්තේ ඒදිනෙදා භාවිතා කරන දේවල් වලින් සහ ඉවත දමන දේවල් වලින්ය. නිර්මාණ ශිල්පිණිය බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික Jane Perkins ය.

000137fa_medium.jpeg
Jane-Perkins-eyes.jpg

images
images
images
perkins-recycled-art-300x219.jpg


Jane-Perkins-woman.jpg

** Image Size ඒක විශාල වීම පිළිබද මාගේ කණගාටුව....
 

maraputha

Member
Dec 23, 2014
3,720
405
0