කට්ටියට පොඩි තැග්ගක්

kavindu84

Well-known member
 • Mar 7, 2017
  9,175
  1,528
  113
  matara
  කට්ටියට පොඩි තැග්ගක්

  කට්ටියට පොඩි තැග්ගක් දෙන්නම්. ඉගෙන ගන්න එවුන්ට විතරයි. ස්පේස් අයින් කරලා ලින්ක් එක හදා ගන්න.

  https://drive.google.com/drive/folders/1jAdCkFqFZ4aWzaL4H2KJVUyzPyHoj-FA 2d game development
  https://drive.google.com/drive/folders/1jAdCkFqFZ4aWzaL4H2KJVUyzPyHoj-FA ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප්ලිකේශන් ඩිවෙලොප්මන්ට්
  https://drive.google.com/folderview?id=0ByWO0aO1eI_MN1BEd3VNRUZENkU GB 500 එකී මෙකී නොකී හැමදේම වගේ තියෙනවා
  https://drive.google.com/folderview?id=190KFGZUSqCQdcqdy636LxehivSzoroGJ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප්ලිකේශන් ඩිවෙලොප්මන්ට්
  https://drive.google.com/folderview?id=10aUoLxEn9YO0aCFZRX6wA_aaPTiiDwmG ඇඩ්සෙන්ස් ආටිකල්
  https://drive.google.com/folderview?id=1uPOhKqLziQ5k_t3PGra1oMsIyYDw9ezv ෆොරෙක්ස්
  https://drive.google.com/folderview?id=1PR524ebuW0DEvg4Ko1jp1zWX3JnMeX_1 මෙතනත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා
  https://drive.google.com/folderview?id=1KEUWEs5UKHnqRh9kDIOdBAwMtL3KLDTq ෆ්‍රෙම්වර්ක්ස්/ලයිබ්‍රීස්
  https://drive.google.com/folderview?id=1KJUCfZwLVIKrZra8IcInF8tU_m4j7ZBg ග්‍රැපික් ඩිසයින් ෆුල් ටියුටෝරියල්
  https://drive.google.com/folderview?id=1hIqkuF0frhDfzHJ6OtUCfFQhJ_A27d1A මෙතනත් 1tb විතර තියෙනවා
  https://drive.google.com/folderview?id=0ByFYiJwDNJMUbFVfa1Myb3c4VlE ලෝගෝ මොකප් සෙට්1
  https://drive.google.com/folderview?id=1s2Ji0bdd2KWG8SyAdCGdUOtwdghb1Csl මියුසික් ප්‍රොඩක්ශන්
  https://drive.google.com/folderview?id=1-xbRxOmWfOjx7ty1pQyZrse6Sqgr2uTA ඔෆිස් 2019
  https://drive.google.com/folderview?id=1jgh8v4WB4uIYBdXglI8oy7KHT81xZXw- තවත් එකී මෙකී නොකී ටියුටෝරියල් ගොඩාආආආක්
  https://drive.google.com/folderview?id=1dt0GhAiuqxHs0CVIkWp9gNIhQmPXRmXw ප්‍රෝගෑමින් පට්ට ගොඩාආක්
  https://drive.google.com/folderview?id=1bCg1k7hJrctSvwxzGxvamORrUrL49xVV මෙතනත් IT Related ටියුටෝරියල් ගොඩාආආයි
  https://drive.google.com/folderview?id=1wsAhkdT0MjWCcwdtSMGvDtt1F4QuNqmE පයිතන් මුල ඉදන් ගැබුරටම
  https://drive.google.com/folderview?id=0B8-lPnSXslyTVFFhcFNuNjByWkk ඇනිම් ස්ටූඩියෝ ක්‍රැක් එකත් එක්කම
  https://drive.google.com/folderview?id=1WmdynhplaKwzzEhV_hz6nAobkmgVXNKn යූඩෙමි තව ටිකක්
  https://drive.google.com/folderview?id=0ByWO0aO1eI_MS2J4RkJybG4ydnc යූඩෙමි වෙබ් ඩිවෙලොප්මන්ට්
  https://drive.google.com/folderview?id=0ByWO0aO1eI_MU1BnemxvdG9yakk වෙබ් ඩිවෙලොප්මන්ට්
  https://drive.google.com/folderview?id=1LUnzoVYKx4TolVyEJB6d16rt6eDmpvDY තව වෙබ් ඩිවෙලොප්මන්ට් ටිකක්


  Link Space අයින් කරලා හදා ගන්න. ඔක්කොම ලින්ක් වැඩ.
   
  Last edited by a moderator: