කිරියේ ලොකුම බොරුකාරයා කවුද

වෝට් කරන්න

  • අනුරාදරා

    Votes: 11 78.6%
  • අනුරාදරා

    Votes: 3 21.4%

  • Total voters
    14