ජාතියට මුහුණ දීමට ඇති අනාගත භීෂණයකට පිළියම් යොදමු.