තිරීකුණාමලය

thari_on

Junior member
 • Dec 9, 2011
  225
  7
  18
  Hoods Tower Naval Museum at Trincomalee


  PERMISSION ගනනේ කෝමද

  මේ no එකට FAX එකක් දාපන් අවසර ඉල්ලලා. 0262220045. වැඩි විස්තර මේ වලට කත කරල බලපන්
  Eastern Naval Command
  Naval Dockyard
  Trincomalee
  Sri Lanka
  Telephone : +94262266111
  Fax : +94262220045
  e-mail : [email protected]

  NMA:+94 26 2222763
  Commandant:+94 26 2222763:yes::yes: