දින දෙකකින් මිය යා හැකි මාරාන්තික මාංශ අනුභව කරන බැක්ටීරියාවක් ජපානයේ ව්‍යාප්ත වේ⚡🛑🚨

imhotep

Well-known member
 • Mar 29, 2017
  13,334
  7
  30,233
  113
  ඒ පාර තව වින්නැහියක් වෙන්න යන්නේ :no:
  I believe about 9 cases were identified infected with the UK strain. It's hard to contain diseases at this day and age. People travel. The UK recorded 433 cases in 2024.

  This is not something confined only to Japan. STSS is caused by group A streptococcal bacteria, whch are quite common. Between 5% and 20% of healthy adults have these bacteria living inside them without any symptoms. Even without being ill, it can still be spread to other people unknowingly through touch, cough and sneezes.
  The danger is rarely the Strep A can turn into a nasty one leading to various other illnesses and sometimes even death.

  Sadly no vaccine as yet but several teams are working and some have progressed to human trials, including a 30 valent vaccine developed in the USA. Haven't heard much on these lately.
   
  • Sad
  Reactions: NRTG

  NRTG

  Well-known member
 • Oct 19, 2019
  34,670
  181,257
  113
  Colombo, Sri Lanka
  I believe about 9 cases were identified infected with the UK strain. It's hard to contain diseases at this day and age. People travel. The UK recorded 433 cases in 2024.

  This is not something confined only to Japan. STSS is caused by group A streptococcal bacteria, whch are quite common. Between 5% and 20% of healthy adults have these bacteria living inside them without any symptoms. Even without being ill, it can still be spread to other people unknowingly through touch, cough and sneezes.
  The danger is rarely the Strep A can turn into a nasty one leading to various other illnesses and sometimes even death.

  Sadly no vaccine as yet but several teams are working and some have progressed to human trials, including a 30 valent vaccine developed in the USA. Haven't heard much on these lately.
  Thanks for updating us ....... (y)