නියුරෝන විද්‍යාත්මක විකුණුම්කරණය

SHEHAN_GIWANTHA

Well-known member
 • Dec 24, 2013
  10,313
  8,871
  113
  ඔන්න මට අළුත් දෙයක් හම්බුනා. උඹලටත් දැනගන්න ඔන්න දැම්මා. ආසාවක් තියෙන උංට මේ ටික බලලා වැඩි දුර හොයල ඉගෙන ගන්න පුළුවන්.
  මම නං sales නෙමේ කරන්නේ. මට නං sales skill එක ඇත්තෙම නෑ. කොටින්ම මං කවදාවත් කිසිම දෙයක් විකුණලත් නෑ.

  නියුරෝන විද්‍යාත්මක විකුණුම්කරණය

  IMG_0432.jpeg

  IMG_0429.jpeg

  IMG_0431.jpeg

  1520109204521  💭1. Brain makes decisions based on emotions, not logic:
  • The limbic system in the brain is responsible for processing emotions and making decisions
  • Salespeople need to appeal to their prospects' emotions by understanding their needs, desires, and fears
  • Logic and reasoning can be used to support the emotional decision, but emotions should be the primary focus

  📚🎭2. Power of storytelling:
  • Stories activate the parts of the brain responsible for emotion, imagination, and memory
  • Stories help to create an emotional connection between the salesperson and the prospect
  • Stories can be used to illustrate how a product or service can solve a problem or meet a need

  🤝👥3. Importance of empathy:
  • Empathy involves putting oneself in the prospect's shoes and understanding their emotions
  • Active listening, asking the right questions, and demonstrating understanding are key components of empathy
  • Empathy helps to build trust and create a positive buying experience

  🧩🎯4. Role of priming:
  • Priming involves using subtle cues to influence a person's behaviour or decision-making
  • Positive language, testimonials, and images that evoke positive emotions can be used to prime the prospect
  • Priming can create a positive impression in the prospect's mind and increase the likelihood of a successful sale

  💯🤝5. Importance of trust:
  • Trust is critical in sales because prospects need to believe that the salesperson has their best interests at heart
  • Honesty, transparency, and reliability are key components of trust
  • Trust is built over time through consistent behaviour and positive interactions

  😫😌6. Impact of stress on decision-making:
  • Stress can affect the decision-making process by activating the fight-or-flight response in the brain
  • Stress can make people more cautious and risk-averse, or it can cause them to make impulsive decisions
  • Salespeople need to create a positive and relaxed environment to reduce stress and create a positive buying experience for the prospect  Zoom Session - Passcode: 5U8?g?hs
   

  Attachments

  • IMG_0430.jpeg
   IMG_0430.jpeg
   98.6 KB · Views: 81
  • IMG_0431.png
   IMG_0431.png
   501 KB · Views: 6
  Last edited:

  xVOLDYx

  Well-known member
 • Nov 25, 2020
  2,717
  7,372
  113
  ඩොටේ
  තවත් එක වෙළඳාම් කරන විදිය කියාදෙන වෙළෙන්දෙක් 🥴