පිටරට_සුවන්ද_2

todd2231048

Well-known member
 • Apr 28, 2008
  2,929
  3,637
  113
  මතකනි @seethalahaadu ගෙ මාමා 2014 හීටියේ ඩුබාය්. ඊයා මාගෙ ඩුරීම් නෑයෙක් වනවේ. කාට්ටියම් ඓ ලන්කාවට ආව. අපි ඉතින් කටුනයකින් අරගෙන හිඝ්වය් එකෙ ගිහිල්ල ටමා මාතර අවෙ. පොඩි උන් ඩෙන්නෙ දන් ලෝකී. නන්දා තමාත් ඉස්‌සර වගෙමා හොන්ම්ඩය්. ගොඩ කාලේකින් රට ටොපි චොකොලට් කෑවා.රසය්.හ්ම්.
  අපි මේ සාරේට් නුවර එලියේ ගියා.සීතලය්.පාටි ඩම්මා.මාම තාමා හොන්ඩට බඔන්ව.මිනිහ ඩීවරයන්ගේ ලෝක්කලු දෑන් .නන්දා තාමා හොඋසෙ විෆෙ කෙනෙක්

  මෙකඉ මගෙ ප්‍රශ්නය ගීයසරේ පිටරට ඉන්ඩන් එනකොට ඇපූ අමුතු සුවන්ඩ තම් එනවා. හාබී වේනාස්. මොනවද ඒ

  පිටරට_සුවන්ද
   

  todd2231048

  Well-known member
 • Apr 28, 2008
  2,929
  3,637
  113
  F2C6CD30-20F6-4A11-ABF4-1882DD018C5D.jpeg