බීලා🍾 ඉවරවෙලා ගැනිට දෙන්නෙ🍆

Tharusha_Peiriss

Well-known member
 • Jul 5, 2022
  531
  886
  93
  KFC🍔 එක ඉස්සරහ
  IMG_20230115_163319_870.jpg

  Spelling
  'දෙන්නෙ' නෙමෙයී 'දෙන්න' වෙන්න ඕනෙ😀