මැනික් වල නම්

Ramiel

Well-known member
 • Nov 21, 2015
  907
  1,378
  93
  Corundum - kuruvindha
  Chrysoberyl - kanaka
  Spinel - kirinchi
  Almandine garnet - Kahata rabaha
  Rhodolite garnet - Mal rabaha
  Quartz - Palingu
  Aggregate/Agate - Agasthi
  Emerald - Marakatha
  Aquamarine - Diyatharippu
  Hematite - Yakada katta,Eeyam katta,thel boralu
  Topaz - Padiyan
  Rutile quartz - Kespalingu
  Catseye - Vairodi
  Star sapphire - Aarnool
  Andalusite - Giniboku thora
  Goshenite/Beryl - Tharippu
  Kornerupine - Thamaravalla
  Apatite catseye - Madhu wairodi
  Dravite tourmaline - maangu,maangu thora
  Zircon - Thora,thoramalli,kanaka thora,pachcha thora,palaa thora,jaagoon,jagun thora,ela thora,necto jagun,thel thora,kalu thora,thora katta,matara diyamanthi etc,,,,
  Moonstone - Poonakkan,Chandrakanthi
  Pearl - Muthu
  White sapphire - Sudhu nil
  Hassonite garnet - Gomedha
  Spessartine Garnet - Rathna gomedha
  Smokey quartz - Kahata palingu
  Amethyst - Ambathis
  Citrine - Kaha palingu
  Magnetite - Kaandham gal
  Mudstone - Kahandha
  Alexandrite - Pasingal
  (Theory from
  Professional Gemology Acadamy)