මෙවර අහිමි මුත්

dilanexe

Well-known member
 • Aug 1, 2015
  1,101
  1,532
  113
  ආත්මය පිරිසිදු මුත් ,
  නොකඩවා නොබිදුණත්
  විඩාපත් බිඳුණු ශරීරය,
  පිටුපසින්

  අනවරත පැතුම් ,
  වියළී ගිය කොළ,
  සරසයි මා
  මල් පොකුරුද,
  නිසලව


  මාවතක් ඉදිව ඇත ,
  සිසිල්ම සිසිල් දෙනට ,
  ඉසඹු ලන්නට
  යාච්ඤාව අසන්නට ,
  අසම්පූර්ණ ගීතිකා මැද ,
  දෙවියන් දුන්

  ආත්මය පිරිසිදු මුත් ,
  නොකඩවා නොබිදුණත්
  විඩාපත් බිඳුණු ශරීරය,
  පිටුපසින්

  කඳුළු වගුරවන ,
  අවසන් සමුගැනීම,
  උදාවන තෙක් බලා සිටී
  නොඉවසිලිමත් දෛවය

  නැවුම් ඇඳුමක
  නව ආරම්භයක්,
  ඔබ සමග,
  ඔබ තුළ,
  මම ඉදිමි ,
  ඔබ වෙනුවෙන්

  සතුටු ආත්මයක්,
  ආදරණීය ඇරඹුම සමඟ,
  පවතිනු ඇත,
  වෙන් කළ නොහැකි අනන්තයේ

  -DAS

  https://findingmevirtually.blogspot.com/2021/12/blog-post.html