වෛරස් කැන්සර් සෙල්ස් වලට පුක පෙන්වයි 🤣

2osama

Well-known member
 • Oct 25, 2010
  26,560
  17,285
  113
  මාලඹේ
  Cancer-killing virus shows promise in patients
  cancer_cells2.jpg


  හැම වලකුලකම රීදී රේඛාවක් තියෙනවා කියනවා නේ . මේ Covid 19 නිසා ගොඩ දෙනෙක් Virus ගැන පර්යේෂණ කරන්න පටන් ගත්තා

  Modify කරපු සෙපිලිස් වෛරස් එකකින් Cancer එකක් නැති කරන්න පුළුවන් වෙලා UK වල . ඉස්සරහට Cancer වලට ත් සෙල්ලම් දාන්න බැරි වෙයි වගේ Cancer හැදිලා ඉන්න ගොඩක් අයව මරණයෙන් බේරා ගන්න පුළුවන් වෙයි තව අවුරුදු ගානක් යනකොට. දැනට නම් පර්යේෂණ මට්ටමේ තමා තියෙන්නේ කොහොම උනත් මේ වෙනකොට මේ පර්යේෂණ තියෙන්නේ සාර්ථක මට්ටමක වෙනස් කරපු Virus එක එන්නත් කරපු රෝගියාව සම්පූර්ණයෙන්ම Cancer එකෙන් මිදිලා තියෙනවා මේ පර්යේෂණය යට සභාගි වුණා පිළිකා රෝගියා කලින් පිළිකා ඉවත් කිරීමේ සැත්කම් කිහිපයකට මුහුණ දීලා අසාර්ථක උන කෙනෙක්
  කොහොම උනත් අන්තිම අදියරේ ඉන්න පිළිකා රෝගීන් සදහා මෙය යොදා ගැනීම ගැන තවම පර්යේෂණ කරන්න වෙනවා කොහොම උණත් ලෙඩ ඇදේ ඉන්න පිළිකා රෝගීන්ට අළුත් බලාපොරොත්තුවක් මේ බෙහෙත නිසා ලැබේයි

  Modified herpes virus shows promise killing off cancer cells - with one patient seeing disease vanish
  Patients were injected with a drug that was a weakened form of the cold sore virus - herpes simplex - that has been modified to kill tumours. One man went from end-of-life care to being cancer free.


  The herpes simplex virus can cause oral and genital sores
  A modified herpes virus has shown promise killing off cancer cells - with one patient seeing the disease vanish entirely.

  Patients were injected with a drug that was a weakened form of the cold sore virus - herpes simplex - that has been modified to kill tumours.

  While more research is needed, it could offer a lifeline for those living with advanced-stage cancer.
  20220923-141052.jpg

  Krzysztof Wojkowski, 39, a builder from West London, went from end-of-life care to being cancer free after joining the trial.

  Mr Wojkowski was diagnosed with Mucoepidermoid carcinoma, a type of salivary gland cancer, in May 2017.

  Despite multiple surgeries, he was told that there were no treatment options left, before being given the opportunity to join the RP2 trial at The Royal Marsden in 2020.

  He said: "I was told there were no options left for me and I was receiving end of life care, it was devastating, so it was incredible to be given the chance to join the trial at The Royal Marsden, it was my final lifeline.
  of a consultant analyzing a mammogram. Bowel and breast cancer may be more "more preventable" than previously thought, a new study suggests. Thousands of cancer cases could be prevented every year with simple lifestyle changes, the World Cancer Research Fund (WCRF) said. Issue date: Thursday March 25, 2021.
  Couch potatoes 'more likely' to receive breast cancer diagnosis, experts warn

  Jo Wilson, January 2016.
  Sky Sports presenter Jo Wilson urges women to 'get your smear' after cervical cancer diagnosis

  Womb cancer
  Womb cancer: New test could cut diagnosis time and reduce need for invasive diagnostic procedures

  "I had injections every two weeks for five weeks which completely eradicated my cancer. I've been cancer free for two years now, it's a true miracle, there is no other word to describe it.

  "I've been able to work as a builder again and spend time with my family, there's nothing I can't do."

  The genetically engineered virus, which is injected directly into the tumours, is designed to have dual action - it multiplies inside cancer cells to burst them from within and it also blocks a protein known as CTLA-4, releasing the brakes on the immune system and increasing its ability to kill cancer cells.

  Three out of nine patients treated with RP2 saw their tumours shrink.

  Seven out of 30 patients who received both RP2 and the immunotherapy nivolumab also benefitted from treatment.

  In this group, four out of nine patients with melanoma skin cancer, two out of eight patients with the eye cancer uveal melanoma, and one out of three patients with head and neck cancer saw their cancer's growth halt or shrink.

  Of the seven patients receiving the combination who saw a benefit, six remained progression-free at 14 months.

  It is rare to see such a good response rate in early-stage clinical trials, according to the study leader Professor Kevin Harrington, professor of biological cancer therapies at The Institute of Cancer Research, London, and consultant oncologist at The Royal Marsden NHS Foundation Trust.

  He said: "Our study shows that a genetically engineered, cancer-killing virus can deliver a one-two punch against tumours - directly destroying cancer cells from within while also calling in the immune system against them.

  "It is rare to see such good response rates in early-stage clinical trials, as their primary aim is to test treatment safety and they involve patients with very advanced cancers for whom current treatments have stopped working.

  "Our initial trial findings suggest that a genetically engineered form of the herpes virus could potentially become a new treatment option for some patients with advanced cancers - including those who haven't responded to other forms of immunotherapy.

  "I am keen to see if we continue to see benefits as we treat increased numbers of patients."

  Exploiting the features of viruses

  Professor Kristian Helin, Chief Executive of The Institute of Cancer Research, London, said it was possible to exploit some of the features of viruses.

  They said: "Viruses are one of humanity's oldest enemies, as we have all seen over the pandemic. But our new research suggests we can exploit some of the features that make them challenging adversaries to infect and kill cancer cells.

  "It's a small study but the initial findings are promising. I very much hope that as this research expands we see patients continue to benefit."


  https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/news/health-62833581.amp
   
  Last edited:

  hasithayad

  Well-known member
 • Sep 28, 2011
  16,057
  1
  22,929
  113
  Cancer-killing virus shows promise in patients
  cancer_cells2.jpg


  හැම වලකුලකම රීදී රේඛාවක් තියෙනවා කියනවා නේ . මේ Covid 19 නිසා ගොඩ දෙනෙක් Virus ගැන පර්යේෂණ කරන්න පටන් ගත්තා

  Modify කරපු සෙපිලිස් වෛරස් එකකින් Cancer එකක් නැති කරන්න පුළුවන් වෙලා UK වල . ඉස්සරහට Cancer වලට ත් සෙල්ලම් දාන්න බැරි වෙයි වගේ Cancer හැදිලා ඉන්න ගොඩක් අයව මරණයෙන් බේරා ගන්න පුළුවන් වෙයි තව අවුරුදු ගානක් යනකොට. දැනට නම් පර්යේෂණ මට්ටමේ තමා තියෙන්නේ කොහොම උනත් මේ වෙනකොට මේ පර්යේෂණ තියෙන්නේ සාර්ථක මට්ටමක වෙනස් කරපු Virus එක එන්නත් කරපු රෝගියාව සම්පූර්ණයෙන්ම Cancer එකෙන් මිදිලා තියෙනවා මේ පර්යේෂණය යට සභාගි වුණා පිළිකා රෝගියා කලින් පිළිකා ඉවත් කිරීමේ සැත්කම් කිහිපයකට මුහුණ දීලා අසාර්ථක උන කෙනෙක්
  කොහොම උනත් අන්තිම අදියරේ ඉන්න පිළිකා රෝගීන් සදහා මෙය යොදා ගැනීම ගැන තවම පර්යේෂණ කරන්න වෙනවා කොහොම උණත් ලෙඩ ඇදේ ඉන්න පිළිකා රෝගීන්ට අළුත් බලාපොරොත්තුවක් මේ බෙහෙත නිසා ලැබේයි

  Modified herpes virus shows promise killing off cancer cells - with one patient seeing disease vanish
  Patients were injected with a drug that was a weakened form of the cold sore virus - herpes simplex - that has been modified to kill tumours. One man went from end-of-life care to being cancer free.


  The herpes simplex virus can cause oral and genital sores
  A modified herpes virus has shown promise killing off cancer cells - with one patient seeing the disease vanish entirely.

  Patients were injected with a drug that was a weakened form of the cold sore virus - herpes simplex - that has been modified to kill tumours.

  While more research is needed, it could offer a lifeline for those living with advanced-stage cancer.
  20220923-141052.jpg

  Krzysztof Wojkowski, 39, a builder from West London, went from end-of-life care to being cancer free after joining the trial.

  Mr Wojkowski was diagnosed with Mucoepidermoid carcinoma, a type of salivary gland cancer, in May 2017.

  Despite multiple surgeries, he was told that there were no treatment options left, before being given the opportunity to join the RP2 trial at The Royal Marsden in 2020.

  He said: "I was told there were no options left for me and I was receiving end of life care, it was devastating, so it was incredible to be given the chance to join the trial at The Royal Marsden, it was my final lifeline.
  of a consultant analyzing a mammogram. Bowel and breast cancer may be more "more preventable" than previously thought, a new study suggests. Thousands of cancer cases could be prevented every year with simple lifestyle changes, the World Cancer Research Fund (WCRF) said. Issue date: Thursday March 25, 2021.
  Couch potatoes 'more likely' to receive breast cancer diagnosis, experts warn

  Jo Wilson, January 2016.
  Sky Sports presenter Jo Wilson urges women to 'get your smear' after cervical cancer diagnosis

  Womb cancer
  Womb cancer: New test could cut diagnosis time and reduce need for invasive diagnostic procedures

  "I had injections every two weeks for five weeks which completely eradicated my cancer. I've been cancer free for two years now, it's a true miracle, there is no other word to describe it.

  "I've been able to work as a builder again and spend time with my family, there's nothing I can't do."

  The genetically engineered virus, which is injected directly into the tumours, is designed to have dual action - it multiplies inside cancer cells to burst them from within and it also blocks a protein known as CTLA-4, releasing the brakes on the immune system and increasing its ability to kill cancer cells.

  Three out of nine patients treated with RP2 saw their tumours shrink.

  Seven out of 30 patients who received both RP2 and the immunotherapy nivolumab also benefitted from treatment.

  In this group, four out of nine patients with melanoma skin cancer, two out of eight patients with the eye cancer uveal melanoma, and one out of three patients with head and neck cancer saw their cancer's growth halt or shrink.

  Of the seven patients receiving the combination who saw a benefit, six remained progression-free at 14 months.

  It is rare to see such a good response rate in early-stage clinical trials, according to the study leader Professor Kevin Harrington, professor of biological cancer therapies at The Institute of Cancer Research, London, and consultant oncologist at The Royal Marsden NHS Foundation Trust.

  He said: "Our study shows that a genetically engineered, cancer-killing virus can deliver a one-two punch against tumours - directly destroying cancer cells from within while also calling in the immune system against them.

  "It is rare to see such good response rates in early-stage clinical trials, as their primary aim is to test treatment safety and they involve patients with very advanced cancers for whom current treatments have stopped working.

  "Our initial trial findings suggest that a genetically engineered form of the herpes virus could potentially become a new treatment option for some patients with advanced cancers - including those who haven't responded to other forms of immunotherapy.

  "I am keen to see if we continue to see benefits as we treat increased numbers of patients."

  Exploiting the features of viruses

  Professor Kristian Helin, Chief Executive of The Institute of Cancer Research, London, said it was possible to exploit some of the features of viruses.

  They said: "Viruses are one of humanity's oldest enemies, as we have all seen over the pandemic. But our new research suggests we can exploit some of the features that make them challenging adversaries to infect and kill cancer cells.

  "It's a small study but the initial findings are promising. I very much hope that as this research expands we see patients continue to benefit."


  https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/news/health-62833581.amp
  ඕවා ලංකාවට එන කාලෙට රාජපස්සලා හිටියොත් වෛරස් එකෙනුත් හොරා කයි නේද? @erozan
   

  2osama

  Well-known member
 • Oct 25, 2010
  26,560
  17,285
  113
  මාලඹේ
  ඕවා ලංකාවට එන කාලෙට රාජපස්සලා හිටියොත් වෛරස් එකෙනුත් හොරා කයි නේද? @erozan
  Pons කොමෙන්ට් කරනකොට මුල් පෝස්ට් එක කොට් කරන්න එපා
   

  hasithayad

  Well-known member
 • Sep 28, 2011
  16,057
  1
  22,929
  113
  Pons කොමෙන්ට් කරනකොට මුල් පෝස්ට් එක කොට් කරන්න එපා
  මීට පස්සෙ රාජපස්ස බිබික්කමක් කෝට් කරන්නං
   

  kasun090354t

  Well-known member
 • Aug 21, 2011
  12,615
  19,464
  113
  කෑගල්ල
  මං මේ නිකමට වගේ අහන්නේ මේසන් දම්මිකල වගේ උන් වෙන රටවලත් ඉන්නවද දන්නේ නෑ. දෙරනේ උ ගැන දාපු නිවුස් එක වෙන රටක මේ වගේ ගියද දන්නේ නෑ. :lol:

  anyway එහෙම්මම copy කරට වාඩ සිංහලෙන් දාපු ටිකත් වටිනවා.