ශරිරියට සවිය ගෙන දෙන උපවාසය

sirajstc

Well-known member
 • Apr 2, 2008
  59,211
  1,621
  113
  ~*~CeYLoN..~*~
  ශරිරියට සවිය ගෙන දෙන උපවාසය

  YÍrhg iúh f.k fok Wmjdih

  Wmjdih ksid §¾> ld,Sk f,v frda. mjd ta lshkafka kshñ; ld< fõ,djla l=i.skafkka yd msmdifhka isák ksid iqj jk nj fodia;rjreka fndfyda ÿrg ms<s.ks;s' Wmjdifha ksr;úu ksid fndfyda f,v frda. iksmjk nj w;a±lSfuka fidhdf.k we;' mqrdK ñirfha iy .%slfha f,v frda. iqjlsßfï ud¾.hla jYfhka Wmjdih ;=,aska Ndú;d ú we;s nj b;sydifha ms<saf.k we;' 18 jk ishjfiaÈ fudiaflda úYaj úoHd,fha uydpd¾hjreka jk fodia;r fjkshufkdõ fodia;r whs' iamdhaka;s hk wh f,vfrda. iqj i|yd l=i.skafka ;eìfï m%;sldr l%uh ms<sn| fndfyda m¾fhaIKj, ksr; jQy' tuÕska l=i.skak f,v frda. iqj lsßfï m%;sldr l%uhla jYfhka Tjqka Tmamq lr we;'

  reêr ixirKh ms<sn| wdNdO fïo jeä núka we;s jk frda. fmkyˆ frda. wdiaud ifï frda. ikSm lsÍfï§ md,kh lrk ,o Wmjdi l%ufhka ,efnk m%fhdack ms<sn|j fidaúhÜ foaYfha ffjoH úfYaI{ tka' ;d¾mfldaka ;u m¾fhaIK ,smshl i|yka lr we;'

  uydka;%fha iy wudYfha we;s jk ;=jd, iqj lsÍfuys,d wdydr j¾ckfhka we;s jk .=K ms<sn|j c.;a fi!LHh iNdfõ idudcsl ta' ndl=f,aõ m¾fhaIK rdYshla lr id¾:l fidhd.ekSï lsysmhlau fy<sorõ lr we;'

  wm .kakd wdydrh wdudYfha o bka miq wlaudfõo bkamiq f,a njg mßj¾;kh ù kyr Èf.a YÍrh mqrdu me;sÍfuka wm YÍrhg fmdaIKh ,nd fohs' ´kEu wdydr moaO;shla cSrKh ùfï§ lsishï wu;r fohla YÍrhg tl;= fjhs' fuh wdudYh uydka;%h wiaÓ mg, j, tl;= ù Nhdkl frda. ldrlhka j,g fya;=jk wjia:d we;' fuys wkjYH ° bj;a lr YÍrrh msßisÿ lsßug ffjoHjreka fkdfhl=;a ls%hdud¾. .kq ,enqj;a tajd iïmq¾Kfhka id¾:l ú ke;' tfy;a Wmjdifha fhÈfuka YÍrfha WYak;ajh l%ufhka jeäú l%ufhka jeäú Yßrfha m;s; ù we;ss tjeks foa bj;afõ' nfâ ksmojk øjhla Wmjdifha fh§u ksid YÍrfhka bj;a flf¾'

  we;eï udkisl wiyk i|yd úfYaIfhka wdrïNl wjia:djl miqjk udkisl mSvkh ;;ajhl§ Wmjdih m%;sldr l%uhla nj reishdkq ffjoHjre fidhdf.k we;' YÍrfha lsisu frda.hla fkdue;s wjia:dj,§ mjd frda. NS;sfhka mSvdjg m;aj isák whg;a yqol,dj inflda,h jeks NS;sldj lˆjr ms,sn| NS;sldj fndajk frda. ms<sn| ìh jeks wjia:d j,ska ,; fjkakka i|yd Wmjdi m%;sldr l%uh Ndú;d l, yels nj Tjqka fidhdf.k we;'

  Wmjdih rlskak mgka f.k Èk 3-5 l§ md,kh lrk ,o wdYdjka hgm;a ù l=i.sks yeÕSu ;=rka ù hhs' wdydr j, iqj| fyda wdydr ishis;a ±lSu fyda Wmjdilreg lsisu n,mEula fkdlrhs' Èk 6-7 la f.jqKq úg ;ju;a wiSre ;;ajhlg uqyqKmdkak isÿ fõ' túg wm YÍrfha b;saß lr ;sfnk Yla;sh wdydr fmdaIKh jYfhka .ekSug isÿ fõ' fuu ÿYalr ld,mßÉfPaoh iS>%fhka bj;aj hhs' bka miq Wmjdifha fhfokakkag úYd, ÿYalr;d lsisjla fkd±fka' Tyqf.a fyda wehf.a Ñ;a; ffO¾h jeä fõ'
   

  sirajstc

  Well-known member
 • Apr 2, 2008
  59,211
  1,621
  113
  ~*~CeYLoN..~*~
  YÍrfha we;s m%Odk f,v frda. l%ufhka iukh jkakg mgka.kS' YÍrfha .nvd ù we;s Yla;sh wjika jk ;=re fuh È.gu isÿ fõ' Wmjdih wjidkh tkï Èk ;syla .; ùfï§ YÍr fi!LHh ukd ;;ajhl mj;S' Wmjdilref.a Èj msßisÿ ù iuo lsishï ,d frdaimdgg yef¾' YÍrfha nr lsishï m%udKhlska wvq fõ' YÍrfha wêl nr we;s whg Wmjdih lÈu wjia:djla jkq we;' ie<iqï iy.;j ;u nr wvq lr .ekSug yelshdj ,efí'

  Wmjdih cSj úoHd;aul lreKq myla wka;¾.;h' m<uq jekak kd,j,g yd fud<hg úfõlhla ,eîuhs' fojekak YÍrfha we;s úIldrl bj;a ù YÍrh msßisÿ fõ' ;=kajekak wjhj j, lsishï ;shqKq nj;a iS>%;djh;a we;s fõ' bka miq we;s jk m%;sixialrKhg fuh Woa§mkhla imhhs' isõjekak mg, moaO;sh iajhï wˆ;a jeähdjlg ,la fõ' miajekak YÍrfha ishˆ wxY j,g lsishï mQ¾K cSjh we;s fõ'

  wfkl=;a wjhj jf.au fud<h;a Wmjdifha§ tys wvx.= úI j¾. wE;a lr mqk¾cSjkh fjhs' fud<fha jeä Yla;shla jeh lsÍug we;af;a cS¾K moaO;sh i|ydh' wdydr .ekSfuka f;drj isàfï§ jeä úfõlhla ,eîu iajdNdúlh' fuh by; lS udkisl wjcSvkhla iqj ùug myiq ùfï mokulao fõ' ksfhdafrdaiaia ;;ajfha udkisl frda.Ska úfõlh ksid u;l Yla;sh jeä ÈhqKq jk w;r la,dka; .;sh;a wvq fõ'

  ñksid ufkda wdYdjkag hg;a fkdù isàfuka ;u is; md,kh lr .ekSfuka bjiSu cSú;fha n,mEug;a Wmjdih uy;a msgqjy,la fõ' Wmjdih ksid ñksid ;=, we;s ;sßika.;sh ySk ù uki m%fndaOu;a fõ' fï ksid Wiia Ñka;khla yd meyeos,s ±kqjula we;s fõ' fï ksid ´kEu ld¾hhl ksr; ùug u;af;ka tys fyd| krl f;areï .ekSfï yelshdj j¾Okh fõ' tu ksid Tyq lrk lshk yeu lghq;= j,g id¾:l;ajh w;alr .ekSug yels fõ' Wmjdifha ksr; jkakka ;u b,lalh ch .ekSfï Nd.Hhg ,Õd fõ' Wmjdifha ksr; ùu ksid ;u wNHka;rh iy msg; msßisÿ fõ' ;sßika iajNdjh fjkqjg ue,la ^foaj& iajNdjhla f.dvkefÕa' Wmjdifha fh§u ;=,ska ñksid ;u isf;a ia:djr;ajh ;shqKq oelaul=;a" h;djfndaOhl=;a ,nd .kS' fu;rï O¾u;d wvx.= Wmjdih wkq.ukh lsÍfuka ieufokd Ñ;a; ffO¾h yd mdßY=oaO Ndjh ,nd .; yelsh' ukd mqyqKqjla mkakrhla ,nd f.k yojf;a we;s jk wdf,dalfhka bÈß cSú; bÈrß cSú; w¾:j;a lr .ekSfï yelshdj Wmjdifhka ,efí'

  ñksia cSú;fha kshu b,lalh f;dard fírd .ekSu" ÿmam;df.a nv.skak isysùu w;aú|skakg ;ukaf.a wdYd Wjukd md,kh lr .ekSug;a wdOdr jk Wmjdih ksfrda.Sj È.=l,a cSj;aùug uÕ mEfohs' Wmjdifha fuf,dj mrf,dj M,hka wjfndaO lr.kafka kï rduidka udifha Èk ;syla fkdj uqˆ wjqreoafoau Wmjdifha fhfokq we;' Wmjdifha kshu iqjh ú|Sug yd m%fhdack ,nd .ekSug w,a,dyaf.ka m%d¾:kd lruq'

  :)