2020 මහ මැතිවරණය - කොළඹ - පොදුජන පෙරමුණ

කොළඹ කාවද පාර්ලිමේන්තු යවන්න හොඳ

 • Dinesh Gunawardena

  Votes: 9 22.0%
 • Gamini Lokuge

  Votes: 3 7.3%
 • Bandula Gunawardena

  Votes: 5 12.2%
 • Wimal Weerawansha

  Votes: 14 34.1%
 • Udaya Gammanpila

  Votes: 9 22.0%
 • Susil Premajayanth

  Votes: 5 12.2%
 • Wijayadasa Rajapaksha

  Votes: 8 19.5%
 • Sarath Weerasekara

  Votes: 26 63.4%
 • Thilanga Sumathipala

  Votes: 3 7.3%
 • Premnath Dolawaththa

  Votes: 6 14.6%

 • Total voters
  41