Reply to thread

Hath warak paha keeyada? (hatha wadikireema paha)