Reply to thread

Haya warak paha keeyada? (haya wadi kireema paha)