අතිශයින්ම බයික් පිස්සන්ටම පමණයි!!!

GTR3

Well-known member
 • Oct 21, 2015
  588
  355
  63
  අතිශයින්ම බයික් පිස්සන්ටම පමණයි!!!

  බයික් පිස්සන්ගේ පිස්සුව ඩබල් කරගන්න ආසද?? එහෙනම් වරෙන් ඇතුලට දවසම බලබල ඉන්න ත්‍රෙඩ් එකක් බලන්න. කැමති එක තෝරගෙන ස්පෙක්ස් බලාගන්න. උබලට කවදමහරි ඕනි වෙයි.


  30w8ge9.jpg


  jpu809.jpg


  53setd.jpg


  venp21.jpg


  ev6xzl.jpg


  20v19px.jpg


  28vpn5u.jpg


  msn6nd.jpg


  2627983.jpg


  1490ffc.jpg


  28h35tx.jpg


  4gois3.jpg


  fxqefp.jpg


  nbrn93.jpg


  f586jp.jpg


  2vxq3q8.jpg


  2m2hv2b.jpg


  w8rk2q.jpg


  24bnlmp.jpg


  15zmx4n.jpg


  s42tet.jpg


  vg6kd0.jpg


  24w7hn5.jpg


  2nrlnhc.jpg


  53pstt.jpg


  55htfk.jpg


  2q9ig5i.jpg


  28mtsl.jpg


  dr42fs.jpg


  xc2eyp.jpg


  6j22qp.jpg


  106doc5.jpg


  ff76gi.jpg


  20a5e10.jpg


  23t4mk4.jpg


  2cy5p2h.jpg


  2rm2jja.jpg


  302p1na.jpg


  4vn12v.jpg


  2cem1xj.jpg


  1znxsnl.jpg


  552p80.jpg


  otdqq1.jpg


  vzy2w.jpg


  332pipu.jpg


  2ug2sll.jpg


  slqqys.jpg


  e8wyv9.jpg


  zrbli.jpg


  ei4dq9.jpg


  6em13m.jpg


  fo3uc3.jpg


  s6ue6t.jpg


  5ntaib.jpg


  jt6l3q.jpg


  20kycef.jpg


  33cnofm.jpg


  sb08iq.jpg


  ogvpcx.jpg


  ft64i.jpg


  fnqxqb.jpg


  e6ak5x.jpg


  1j91sw.jpg


  i1f8y9.jpg


  dzbdye.jpg


  2hd5g0p.jpg


  5yssno.jpg


  16898w7.jpg


  2qk2o0k.jpg


  96j9jn.jpg


  1z2dm9w.jpg


  2dt8zkw.jpg


  2igy78n.jpg


  rk8mq9.jpg


  eiuuq1.jpg


  14kjupe.jpg


  14mqfq0.jpg


  2mq6fsx.jpg


  2d9qzuw.jpg


  2e4doaw.jpg


  1zc3es7.jpg


  jl6yb7.jpg


  rrqro8.jpg


  34o22jd.jpg


  33esqo3.jpg


  10fopw2.jpg


  3022hkh.jpg


  35hpq40.jpg


  2mfm4d5.jpg


  21v8xt.jpg


  izx4zl.jpg


  2l8kc51.jpg


  1232y3r.jpg


  2hx7zhv.jpg


  2ujm2br.jpg


  262184m.jpg


  9qh1mg.jpg


  2cnz13m.jpg


  okbejm.jpg


  2s7xj14.jpg


  mmww91.jpg


  178uti.jpg


  1zoyra1.jpg


  2hezthy.jpg


  24yvjur.jpg


  2nkl9bb.jpg


  2uztr35.jpg


  2na4my0.jpg


  348ork0.jpg


  14u95pg.jpg


  e187b7.jpg


  24blx8p.jpg


  2w2eqsh.jpg


  fwq51z.jpg


  33ur7ef.jpg


  1p6w5x.jpg  අප්ලෝඩ් කරන්නම පට්ට ගේමක් දුන්නේ ඕයි. ත්‍රෙඩ් එක රේට් කරලා නිකම් තියෙන රෙපක් දීල පලයන්. බුදු සරණයි! :yes::yes::yes:
   

  leaveIT

  Member
  Jul 16, 2015
  77
  4
  0
  Tfs
  Oluwa karakinaw ohmg
  Super Sport - R1M
  Street - Duke 1290R
  Street MiD - CBR650F & ducati 1200