උබල eMoney කරන දේවල් කොටාගෙන පලයන්.. තව එකෙක්ට උදව්වක් වේවි..

Albert Appuhami

Well-known member
 • Dec 10, 2020
  429
  558
  93
  Adobe stock shutterstock walata photo / vector upload karanna puluwan. hariyata karana kenekuta honda adayamak ganna puluwan maseta. shutterstock thama danata no 1 site eka. wadi wisthara ona nam PM ekek danna monawada danaganna ona kiyala. mama karanne vector selling vitharayi.
  shutter ekata wada adobe eke payment hodai ban... Dekama eka wage matanam...

  Binance Crpto mula indan igena ganna hoda ekak keyahanko machanvideo ambanaka teyanawa patan ganna hariyatama keyala dena ekak
  ------ Post added on Nov 15, 2021 at 7:40 AM

  Binance Crpto mula indan igena ganna hoda ekak keyahanko machanvideo ambanaka teyanawa patan ganna hariyatama keyala dena ekak
  Crypto into


  ✍️
  Episode 01: Detailed explanation on “CRYPTOCURRENCY BASICS”
  https://youtu.be/L4DCCJeQOkI
  ✍️
  Episode 02: Detailed explanation on "How BTC Transactions Work in Depth"
  https://youtu.be/urjIyOEk3C8
  ✍️
  Episode 03: Detailed explanation on "Cryptocurrency Fork"
  https://youtu.be/1dQE9Br48DI
  ✍️
  Episode 04: Detailed explanation on "SEGWIT"
  https://youtu.be/oE-y0jBNYqQ
  ✍️
  Episode 05: Detailed explanation on “HOW TO EARN MONEY WITH CRYPTO?”
  https://youtu.be/cCwrj-W55QM
  ✍️
  Episode 06: Detailed explanation on “CRYPTO ICO”
  https://tinyurl.com/y6vsxv3c
  ✍️
  Special Episode: Detailed explanation on “HOW TO CREATE A CEX.IO ACCOUNT TO BUY/SELL BTC”
  https://youtu.be/zwjJZ2KLdKs
  ✍️
  Epsiode 07: Detailed explanation on "What is Ethereum?"
  https://youtu.be/zIXakTWWx2g
  ✍️
  Epsiode 08: Detailed explanation on "DECENTRALIZED EXCHANGES & ETHERDELTA TUTORIAL"
  https://youtu.be/soPTTvQAvho
  ✍️
  Special Epsiode: Detailed explanation on "Cryptocurrency ICO Bounty and How we can get free tokens from it?"
  https://www.youtube.com/watch?v=WM-EdXxWz18
  ✍️
  Special Epsiode: Deatiled explnation on "Cryptocurrency Air Drops and Free tokens"
  https://www.youtube.com/watch?v=bRI75vHq2HY
  ✍️
  Bitcoin Halving (Sinhala Language - සිංහල භාෂාවෙන්)
  https://youtu.be/0RnWWGRgzjY
  ✍️
  Special Epsiode: How to use "NEON Wallet" & How to participate in "NEO based ICOs"
  https://www.youtube.com/watch?v=OmFyfacdHt0
  ✍️
  How to do your bounty easily - Bounty organizer Software And Guide.
  https://youtu.be/JzArh58oMKQ  Binance

  https://t.me/CryptoEduSL
  C01 - Binance A/C එක සැදිම
  https://youtu.be/wljZ4RhFaec
  C02 - Binance A/C එකට Deposit හො Withdrawal කිරිම
  https://youtu.be/scGB-GT1Nx8
  C03 - Binance Interface එක හඳුනා ගනිමු!
  https://youtu.be/EEH_SqEMHfQ
  C04 - Binance එකේ Classic Trading Interface එක
  https://youtu.be/ji5qYaB9MeA
  C05 - Trade Orders වර්ග - Limit, Market, Stop Limit, OCO
  https://youtu.be/t9n9yAOuq34


  Binance A-Z Full Tutorial (Sinhala)
  https://youtu.be/KfwSY4URCSA
  00:00 Intro
  02:45 Binance Labs
  03:30 Binance LaunchPad / LaunchPool
  06:45 Trust Wallet
  07:50 P2P Marketplace
  11:00 Markets
  11:55 Trade (Convert, Classic, Advanced, Limit Order, etc)
  17:45 Stop-Limit, OCO Orders
  23:15 Margin Trading
  26:45 Futures Trading
  30:35 Binance Earn, Pool and Liquidity Swap
  34:00 Wallet Overview
  35:30 Binance Account Security (2FA, Anti-Phishing, Wallet Whitelist, API Management)
  40:25 Crypto Funds Deposit and Withdrawal


  BSC Token Compatible Wallets
  Metamask - https://academy.binance.com/.../connecting-metamask-to...
  Trust Wallet - https://www.trustwallet.com (Easy to Connect with BSC swaps)
  Math Wallet - https://mathwallet.org
  Onto Wallet - https://www.onto.app
  BSC Token Compatible Decentralized Exchanges
  Pancakeswap - https://pancakeswap.finance
  BakerySwap - https://www.bakeryswap.org
  BurgerSwap - https://burgerswap.org


  otana tiyenawa serama...
  ------ Post added on Nov 15, 2021 at 7:43 AM
   

  Luvis

  Well-known member
 • Aug 14, 2015
  1,416
  621
  113
  ඩොටේ
  shutter ekata wada adobe eke payment hodai ban... Dekama eka wage matanam...


  ------ Post added on Nov 15, 2021 at 7:40 AM


  Crypto into


  ✍️
  Episode 01: Detailed explanation on “CRYPTOCURRENCY BASICS”
  https://youtu.be/L4DCCJeQOkI
  ✍️
  Episode 02: Detailed explanation on "How BTC Transactions Work in Depth"
  https://youtu.be/urjIyOEk3C8
  ✍️
  Episode 03: Detailed explanation on "Cryptocurrency Fork"
  https://youtu.be/1dQE9Br48DI
  ✍️
  Episode 04: Detailed explanation on "SEGWIT"
  https://youtu.be/oE-y0jBNYqQ
  ✍️
  Episode 05: Detailed explanation on “HOW TO EARN MONEY WITH CRYPTO?”
  https://youtu.be/cCwrj-W55QM
  ✍️
  Episode 06: Detailed explanation on “CRYPTO ICO”
  https://tinyurl.com/y6vsxv3c
  ✍️
  Special Episode: Detailed explanation on “HOW TO CREATE A CEX.IO ACCOUNT TO BUY/SELL BTC”
  https://youtu.be/zwjJZ2KLdKs
  ✍️
  Epsiode 07: Detailed explanation on "What is Ethereum?"
  https://youtu.be/zIXakTWWx2g
  ✍️
  Epsiode 08: Detailed explanation on "DECENTRALIZED EXCHANGES & ETHERDELTA TUTORIAL"
  https://youtu.be/soPTTvQAvho
  ✍️
  Special Epsiode: Detailed explanation on "Cryptocurrency ICO Bounty and How we can get free tokens from it?"
  https://www.youtube.com/watch?v=WM-EdXxWz18
  ✍️
  Special Epsiode: Deatiled explnation on "Cryptocurrency Air Drops and Free tokens"
  https://www.youtube.com/watch?v=bRI75vHq2HY
  ✍️
  Bitcoin Halving (Sinhala Language - සිංහල භාෂාවෙන්)
  https://youtu.be/0RnWWGRgzjY
  ✍️
  Special Epsiode: How to use "NEON Wallet" & How to participate in "NEO based ICOs"
  https://www.youtube.com/watch?v=OmFyfacdHt0
  ✍️
  How to do your bounty easily - Bounty organizer Software And Guide.
  https://youtu.be/JzArh58oMKQ  Binance

  https://t.me/CryptoEduSL
  C01 - Binance A/C එක සැදිම
  https://youtu.be/wljZ4RhFaec
  C02 - Binance A/C එකට Deposit හො Withdrawal කිරිම
  https://youtu.be/scGB-GT1Nx8
  C03 - Binance Interface එක හඳුනා ගනිමු!
  https://youtu.be/EEH_SqEMHfQ
  C04 - Binance එකේ Classic Trading Interface එක
  https://youtu.be/ji5qYaB9MeA
  C05 - Trade Orders වර්ග - Limit, Market, Stop Limit, OCO
  https://youtu.be/t9n9yAOuq34


  Binance A-Z Full Tutorial (Sinhala)
  https://youtu.be/KfwSY4URCSA
  00:00 Intro
  02:45 Binance Labs
  03:30 Binance LaunchPad / LaunchPool
  06:45 Trust Wallet
  07:50 P2P Marketplace
  11:00 Markets
  11:55 Trade (Convert, Classic, Advanced, Limit Order, etc)
  17:45 Stop-Limit, OCO Orders
  23:15 Margin Trading
  26:45 Futures Trading
  30:35 Binance Earn, Pool and Liquidity Swap
  34:00 Wallet Overview
  35:30 Binance Account Security (2FA, Anti-Phishing, Wallet Whitelist, API Management)
  40:25 Crypto Funds Deposit and Withdrawal


  BSC Token Compatible Wallets
  Metamask - https://academy.binance.com/.../connecting-metamask-to...
  Trust Wallet - https://www.trustwallet.com (Easy to Connect with BSC swaps)
  Math Wallet - https://mathwallet.org
  Onto Wallet - https://www.onto.app
  BSC Token Compatible Decentralized Exchanges
  Pancakeswap - https://pancakeswap.finance
  BakerySwap - https://www.bakeryswap.org
  BurgerSwap - https://burgerswap.org


  otana tiyenawa serama...
  ------ Post added on Nov 15, 2021 at 7:43 AM
  Thanks machoo..
  shutterstock eke api wikunanna dhana disigns (Image Vector) Adobe stock eketh dammata awulak nadda
   

  dreamzd

  Well-known member
 • Dec 10, 2009
  586
  283
  63
  Sri Lanka
  shutter ekata wada adobe eke payment hodai ban... Dekama eka wage matanam...


  ------ Post added on Nov 15, 2021 at 7:40 AM

  mata nam shutterstock thama. shutterstock, dreamstime, adobe, 123rf, alamy oya hama ekema mage account thiyenawa 2007 indala. mulinma dreamstime exclusive hitiye mama 60% dunna ethakota. e kale vector 1500 kin $2000+ hewwa maseta eth 2012 di dreamstime site eke rank eka godak pahala watuna eka paratama eta passe thama anik ewata giye. dan avurudu 5 kin withara aluth design dala na. eth shutterstock thama thama top earner mata nam. :yes:
   

  mobugbugmo

  Active member
 • Oct 28, 2020
  155
  82
  28
  shutter ekata wada adobe eke payment hodai ban... Dekama eka wage matanam...


  ------ Post added on Nov 15, 2021 at 7:40 AM


  Crypto into


  ✍️
  Episode 01: Detailed explanation on “CRYPTOCURRENCY BASICS”
  https://youtu.be/L4DCCJeQOkI
  ✍️
  Episode 02: Detailed explanation on "How BTC Transactions Work in Depth"
  https://youtu.be/urjIyOEk3C8
  ✍️
  Episode 03: Detailed explanation on "Cryptocurrency Fork"
  https://youtu.be/1dQE9Br48DI
  ✍️
  Episode 04: Detailed explanation on "SEGWIT"
  https://youtu.be/oE-y0jBNYqQ
  ✍️
  Episode 05: Detailed explanation on “HOW TO EARN MONEY WITH CRYPTO?”
  https://youtu.be/cCwrj-W55QM
  ✍️
  Episode 06: Detailed explanation on “CRYPTO ICO”
  https://tinyurl.com/y6vsxv3c
  ✍️
  Special Episode: Detailed explanation on “HOW TO CREATE A CEX.IO ACCOUNT TO BUY/SELL BTC”
  https://youtu.be/zwjJZ2KLdKs
  ✍️
  Epsiode 07: Detailed explanation on "What is Ethereum?"
  https://youtu.be/zIXakTWWx2g
  ✍️
  Epsiode 08: Detailed explanation on "DECENTRALIZED EXCHANGES & ETHERDELTA TUTORIAL"
  https://youtu.be/soPTTvQAvho
  ✍️
  Special Epsiode: Detailed explanation on "Cryptocurrency ICO Bounty and How we can get free tokens from it?"
  https://www.youtube.com/watch?v=WM-EdXxWz18
  ✍️
  Special Epsiode: Deatiled explnation on "Cryptocurrency Air Drops and Free tokens"
  https://www.youtube.com/watch?v=bRI75vHq2HY
  ✍️
  Bitcoin Halving (Sinhala Language - සිංහල භාෂාවෙන්)
  https://youtu.be/0RnWWGRgzjY
  ✍️
  Special Epsiode: How to use "NEON Wallet" & How to participate in "NEO based ICOs"
  https://www.youtube.com/watch?v=OmFyfacdHt0
  ✍️
  How to do your bounty easily - Bounty organizer Software And Guide.
  https://youtu.be/JzArh58oMKQ  Binance

  https://t.me/CryptoEduSL
  C01 - Binance A/C එක සැදිම
  https://youtu.be/wljZ4RhFaec
  C02 - Binance A/C එකට Deposit හො Withdrawal කිරිම
  https://youtu.be/scGB-GT1Nx8
  C03 - Binance Interface එක හඳුනා ගනිමු!
  https://youtu.be/EEH_SqEMHfQ
  C04 - Binance එකේ Classic Trading Interface එක
  https://youtu.be/ji5qYaB9MeA
  C05 - Trade Orders වර්ග - Limit, Market, Stop Limit, OCO
  https://youtu.be/t9n9yAOuq34


  Binance A-Z Full Tutorial (Sinhala)
  https://youtu.be/KfwSY4URCSA
  00:00 Intro
  02:45 Binance Labs
  03:30 Binance LaunchPad / LaunchPool
  06:45 Trust Wallet
  07:50 P2P Marketplace
  11:00 Markets
  11:55 Trade (Convert, Classic, Advanced, Limit Order, etc)
  17:45 Stop-Limit, OCO Orders
  23:15 Margin Trading
  26:45 Futures Trading
  30:35 Binance Earn, Pool and Liquidity Swap
  34:00 Wallet Overview
  35:30 Binance Account Security (2FA, Anti-Phishing, Wallet Whitelist, API Management)
  40:25 Crypto Funds Deposit and Withdrawal


  BSC Token Compatible Wallets
  Metamask - https://academy.binance.com/.../connecting-metamask-to...
  Trust Wallet - https://www.trustwallet.com (Easy to Connect with BSC swaps)
  Math Wallet - https://mathwallet.org
  Onto Wallet - https://www.onto.app
  BSC Token Compatible Decentralized Exchanges
  Pancakeswap - https://pancakeswap.finance
  BakerySwap - https://www.bakeryswap.org
  BurgerSwap - https://burgerswap.org


  otana tiyenawa serama...
  ------ Post added on Nov 15, 2021 at 7:43 AM
  Thanks machan
   

  dilann

  Well-known member
 • Jul 6, 2018
  22,399
  61,572
  113
  එකමත් එක රටක
  thank you machan.. ai mewage danna beri
  ඔය දෙකේම non-exclusive විදියට දාන ඒවා අනිත් එවල දාන්න පුලුවන්. exclusive විදියට දාන ඒවා ඉතින් ඒ සයිට් එකෙන් විතරයි ගන්න තියෙන්නේ. හම්බෙන % එක වැඩි නිකන් දානවට වඩා. වෙන තැන වල දාන්න බැරි එක තමයි අවුල.
   
  • Like
  Reactions: Luvis

  Luvis

  Well-known member
 • Aug 14, 2015
  1,416
  621
  113
  ඩොටේ
  ඔය දෙකේම non-exclusive විදියට දාන ඒවා අනිත් එවල දාන්න පුලුවන්. exclusive විදියට දාන ඒවා ඉතින් ඒ සයිට් එකෙන් විතරයි ගන්න තියෙන්නේ. හම්බෙන % එක වැඩි නිකන් දානවට වඩා. වෙන තැන වල දාන්න බැරි එක තමයි අවුල
  හරි මචං තේරුනා.. shutterstock දාන ඒවා මේවගෙත් non-exclusive විදියට දාන්න පුලුවන් නේද එතකොට..
  තෑන්ක්ස් මචෝ.....:love:
   
  • Like
  Reactions: dilann

  ACHIK

  Well-known member
 • Jun 12, 2015
  14,506
  4,333
  113
  shutter ekata wada adobe eke payment hodai ban... Dekama eka wage matanam...


  ------ Post added on Nov 15, 2021 at 7:40 AM


  Crypto into


  ✍️
  Episode 01: Detailed explanation on “CRYPTOCURRENCY BASICS”
  https://youtu.be/L4DCCJeQOkI
  ✍️
  Episode 02: Detailed explanation on "How BTC Transactions Work in Depth"
  https://youtu.be/urjIyOEk3C8
  ✍️
  Episode 03: Detailed explanation on "Cryptocurrency Fork"
  https://youtu.be/1dQE9Br48DI
  ✍️
  Episode 04: Detailed explanation on "SEGWIT"
  https://youtu.be/oE-y0jBNYqQ
  ✍️
  Episode 05: Detailed explanation on “HOW TO EARN MONEY WITH CRYPTO?”
  https://youtu.be/cCwrj-W55QM
  ✍️
  Episode 06: Detailed explanation on “CRYPTO ICO”
  https://tinyurl.com/y6vsxv3c
  ✍️
  Special Episode: Detailed explanation on “HOW TO CREATE A CEX.IO ACCOUNT TO BUY/SELL BTC”
  https://youtu.be/zwjJZ2KLdKs
  ✍️
  Epsiode 07: Detailed explanation on "What is Ethereum?"
  https://youtu.be/zIXakTWWx2g
  ✍️
  Epsiode 08: Detailed explanation on "DECENTRALIZED EXCHANGES & ETHERDELTA TUTORIAL"
  https://youtu.be/soPTTvQAvho
  ✍️
  Special Epsiode: Detailed explanation on "Cryptocurrency ICO Bounty and How we can get free tokens from it?"
  https://www.youtube.com/watch?v=WM-EdXxWz18
  ✍️
  Special Epsiode: Deatiled explnation on "Cryptocurrency Air Drops and Free tokens"
  https://www.youtube.com/watch?v=bRI75vHq2HY
  ✍️
  Bitcoin Halving (Sinhala Language - සිංහල භාෂාවෙන්)
  https://youtu.be/0RnWWGRgzjY
  ✍️
  Special Epsiode: How to use "NEON Wallet" & How to participate in "NEO based ICOs"
  https://www.youtube.com/watch?v=OmFyfacdHt0
  ✍️
  How to do your bounty easily - Bounty organizer Software And Guide.
  https://youtu.be/JzArh58oMKQ  Binance

  https://t.me/CryptoEduSL
  C01 - Binance A/C එක සැදිම
  https://youtu.be/wljZ4RhFaec
  C02 - Binance A/C එකට Deposit හො Withdrawal කිරිම
  https://youtu.be/scGB-GT1Nx8
  C03 - Binance Interface එක හඳුනා ගනිමු!
  https://youtu.be/EEH_SqEMHfQ
  C04 - Binance එකේ Classic Trading Interface එක
  https://youtu.be/ji5qYaB9MeA
  C05 - Trade Orders වර්ග - Limit, Market, Stop Limit, OCO
  https://youtu.be/t9n9yAOuq34


  Binance A-Z Full Tutorial (Sinhala)
  https://youtu.be/KfwSY4URCSA
  00:00 Intro
  02:45 Binance Labs
  03:30 Binance LaunchPad / LaunchPool
  06:45 Trust Wallet
  07:50 P2P Marketplace
  11:00 Markets
  11:55 Trade (Convert, Classic, Advanced, Limit Order, etc)
  17:45 Stop-Limit, OCO Orders
  23:15 Margin Trading
  26:45 Futures Trading
  30:35 Binance Earn, Pool and Liquidity Swap
  34:00 Wallet Overview
  35:30 Binance Account Security (2FA, Anti-Phishing, Wallet Whitelist, API Management)
  40:25 Crypto Funds Deposit and Withdrawal


  BSC Token Compatible Wallets
  Metamask - https://academy.binance.com/.../connecting-metamask-to...
  Trust Wallet - https://www.trustwallet.com (Easy to Connect with BSC swaps)
  Math Wallet - https://mathwallet.org
  Onto Wallet - https://www.onto.app
  BSC Token Compatible Decentralized Exchanges
  Pancakeswap - https://pancakeswap.finance
  BakerySwap - https://www.bakeryswap.org
  BurgerSwap - https://burgerswap.org


  otana tiyenawa serama...
  ------ Post added on Nov 15, 2021 at 7:43 AM
  TFS.