(ඒක රටක) පැය 24 සිදුවීම්...

ElaBaba

Well-known member
 • Jun 8, 2018
  3,119
  3,520
  113
  NWP
  ඇස් පනාපිට රට වළපල්ලට ගෙන යන හොරු නඩයකගේ දූෂණය හමුවේ අපි මුණිවත රකින්නෙමු.
  මෙය ඔබේත් මගේත් රට පමණක් නොවේ.
  මෙය කෙදිනක හෝ අපගේ දරුවන්ටද උරුම විය යුතු රටයි.
  (පහත ඇත්තේ පැය විසි හතරක් තුළ මෙරට සිදුවූ සිදුවීම් ය)

  (FB උපුටනයකි)

  249829552_10224101848086195_6963456410520341982_n.jpg
  248422104_10224101848846214_6958348915455954275_n.jpg


  242125065_10224101849686235_4981660651158473043_n.jpg
  249502208_10224101850326251_5638008579707007401_n.jpg


  248410561_10224101851126271_6593493260784019283_n.jpg
  249456576_10224101851766287_5938730548392680240_n.jpg
   

  iworld

  Well-known member
 • Sep 8, 2007
  2,936
  3,789
  113
  චී ලංකාව
  ඇස් පනාපිට රට වළපල්ලට ගෙන යන හොරු නඩයකගේ දූෂණය හමුවේ අපි මුණිවත රකින්නෙමු.
  මෙය ඔබේත් මගේත් රට පමණක් නොවේ.
  මෙය කෙදිනක හෝ අපගේ දරුවන්ටද උරුම විය යුතු රටයි.
  (පහත ඇත්තේ පැය විසි හතරක් තුළ මෙරට සිදුවූ සිදුවීම් ය)

  (FB උපුටනයකි)

  249829552_10224101848086195_6963456410520341982_n.jpg
  248422104_10224101848846214_6958348915455954275_n.jpg


  242125065_10224101849686235_4981660651158473043_n.jpg
  249502208_10224101850326251_5638008579707007401_n.jpg


  248410561_10224101851126271_6593493260784019283_n.jpg
  249456576_10224101851766287_5938730548392680240_n.jpg
   

  pdn.ac.lk

  Well-known member
 • Apr 22, 2012
  1,725
  1,166
  113
  ඇස් පනාපිට රට වළපල්ලට ගෙන යන හොරු නඩයකගේ දූෂණය හමුවේ අපි මුණිවත රකින්නෙමු.
  මෙය ඔබේත් මගේත් රට පමණක් නොවේ.
  මෙය කෙදිනක හෝ අපගේ දරුවන්ටද උරුම විය යුතු රටයි.
  (පහත ඇත්තේ පැය විසි හතරක් තුළ මෙරට සිදුවූ සිදුවීම් ය)

  (FB උපුටනයකි)

  249829552_10224101848086195_6963456410520341982_n.jpg
  248422104_10224101848846214_6958348915455954275_n.jpg


  242125065_10224101849686235_4981660651158473043_n.jpg
  249502208_10224101850326251_5638008579707007401_n.jpg


  248410561_10224101851126271_6593493260784019283_n.jpg
  249456576_10224101851766287_5938730548392680240_n.jpg

  හැමදාම වගේ, හැම පාලකයා ම වගේ,
  මුනුත් රටේ මිනිස්සුන්ව සුපිරිම එකෙන් රැවට්ටුවා,

  වැඩේ කියන්නේ රැවටුන කියල තේරුම් ගන්න බැරි මී හරක් තාමත් ඉන්නවනේ
   

  pdn.ac.lk

  Well-known member
 • Apr 22, 2012
  1,725
  1,166
  113
  හැමදාම වගේ, හැම පාලකයා ම වගේ,
  මුනුත් රටේ මිනිස්සුන්ව සුපිරිම එකෙන් රැවට්ටුවා,

  වැඩේ කියන්නේ, තමන් රැවටුන කියල තේරුම් ගන්න බැරි මී හරක් තාමත් ඉන්නවනේ