ඕය හරි ඉ නපෘයි...

Chamodi21

Member
Aug 23, 2015
365
54
0
a24f52f734.jpg

ඕය හරි ඉ නපෘයි...

ඕයා මගෙE ජීවිටයඉ.. නෝඩන්න්වා උනාට ඕය හිට...
රව ආ බෑලුවාට් මා ඩිහා... පටන්නේම ඕය හිට...
ලසසනඉ Oය මුන ඉනාවට...නෑටුවට ඕය නපරු නෙට....
ම කල වාරඩ කිම..... ආඩරය කිරිමඩ නූබට......

වෑටෙන පීනි බිඩු නෑටුවාට මාලට බාර..
මෙE කඩු උලු බාර වෑඩි ඉ මගE නේට් ඩෙකට....
ඩවා ඖලමින් මාරන මෙ හිට ගෑන ...
ඩුක නෑඩ්ඩ නූබ්ට ටවමට් මා සොඩුර...

Chamodi 2016 /07/28
 
Last edited:

Edition

Well-known member
 • Jul 5, 2012
  3,915
  491
  83
  searching
  ඔයා හරිම නපුරුයි..

  ඔයා මගේ ජීවිතයයි..ඔයා නොදන්නවා උනාට..
  රවා බැලුවාට මා දිහා..පතන්නේම ඔය හිත..
  ලස්සනයි ඔය මූන හිනාවට..නැටුවට ඔය නපුරු නෙත..
  මා කල වරද කිම..ආදරය කිරීමද නුඹට..

  වැටෙන පිණි බිඳු නැතුවාට මලට බර..
  මේ කඳුළු බර වැඩියි මගෙ නෙත් දෙකට..
  දවා හරිමින් මැරෙන මේ හිත ගැන..
  දුක නැද්ද නුඹට මා සොඳුර..

  ඔයාලගෙ අදහස් වලට විවෘතයි..

  මට තේරුනු විදිහට ටයිප් කෙරුවා.:baffled:හරිද මම දන්නෙ නෑ:no:.මොකෙන්ද සිංහල ටයිප් කරන්නෙ කියන්න.:oo:හෙල්ප් එකක් දෙන්න:eek:

   

  dasss

  Well-known member
 • Jul 30, 2015
  3,131
  119
  63
  මෙලො ර්හක් නැ හලො.කියන්ඩෙ තෙරින්නෙ න නෙ.ඔය් ඩෙමල්ඩ් මුස්ලිම්ඩ්.සින්හල් න්ම් වෙන්ඩ් බෙ.
   

  LazyLizard

  Well-known member
 • Aug 27, 2015
  59,446
  14,414
  113
  8
  කටුකරෝලගම
  උයා කියානෙ කෙසෙ දෙය්ක් තෙරෙන්න නා රත්ත්‍රනෙ , හ්‍ රියත තයිප් ක්‍රාන්න බ්‍රා ද ?
   

  Ysa Karu

  Well-known member
 • May 29, 2014
  13,869
  3,757
  113
  උඹ ගංජ ගහලද කුඩු ගහලද බ්‍රෝ...:eek::eek:
   

  hin putha

  Active member
 • Jun 3, 2015
  317
  77
  28
  මෙක කියවල දැන් නිකන් ගොත ගැහෙනව වගෙ යකෝ
   

  Capital_M

  Well-known member
 • Jul 7, 2016
  1,976
  298
  83
  Malambe
  a24f52f734.jpg

  ඔයා හරි නපුරුයි..

  ඔයා මගේ ජීවිතයයි.. නොදන්නවා උනාට ඔය හිත..
  රවා බැලුවාට මා දිහා.. පතන්නෙම ඔය හිත..
  ලස්සනයි ඔය මුණ, හිනාවට.. නැටුවට ඔය නපුරු නෙත..
  මා කල වරද කිම.. ආදරය කිරීමද නුබට..

  වැටෙන පිනිබිඳු නැතුවාට මල බරයි..
  මේ කඳුළු බර වැඩියි මගේ නෙත් දෙකට..
  දවා අවුලමින් මැරෙන මේ හිත ගැන..
  දුක නැද්ද නුබට තවමත් මා සොඳුර..


  Chamodi 2016 /07/28


  Google input tool දාගනින් ;);)https://www.google.com/inputtools/windows/


  තව ලියහන් බන්. :yes::yes: හැදෙන්න ගොඩක් තැන් තියෙනවා


  ඔයා හරිම නපුරුයි..

  රවා බැලුවාට මා දිහා..පතන්නේම ඔය හිත..
  ලස්සනයි ඔය මූන හිනාවට..නැටුවට ඔය නපුරු නෙත..
  මා කල වරද කිම..ආදරය කිරීමද නුඹට..

  වැටෙන පිණි බිඳු නැතුවාට මලට බර..
  මේ කඳුළු බර වැඩියි මගෙ නෙත් දෙකට..
  දවා හරිමින් මැරෙන මේ හිත ගැන..
  දුක නැද්ද නුඹට මා සොඳුර..

  ඔයාලගෙ අදහස් වලට විවෘතයි..

  මට තේරුනු විදිහට ටයිප් කෙරුවා.:baffled:හරිද මම දන්නෙ නෑ:no:.මොකෙන්ද සිංහල ටයිප් කරන්නෙ කියන්න.:oo:හෙල්ප් එකක් දෙන්න:eek:
   

  djnick

  Well-known member
 • Jul 5, 2010
  29,020
  2,380
  113
  අදාල නෑනේ
  ඔයා හරිම නපුරුයි..

  ඔයා මගේ ජීවිතයයි..ඔයා නොදන්නවා උනාට..
  රවා බැලුවාට මා දිහා..පතන්නේම ඔය හිත..
  ලස්සනයි ඔය මූන හිනාවට..නැටුවට ඔය නපුරු නෙත..
  මා කල වරද කිම..ආදරය කිරීමද නුඹට..

  වැටෙන පිණි බිඳු නැතුවාට මලට බර..
  මේ කඳුළු බර වැඩියි මගෙ නෙත් දෙකට..
  දවා හරිමින් මැරෙන මේ හිත ගැන..
  දුක නැද්ද නුඹට මා සොඳුර..

  ඔයාලගෙ අදහස් වලට විවෘතයි..

  මට තේරුනු විදිහට ටයිප් කෙරුවා.:baffled:හරිද මම දන්නෙ නෑ:no:.මොකෙන්ද සිංහල ටයිප් කරන්නෙ කියන්න.:oo:හෙල්ප් එකක් දෙන්න:eek:

  :lol::lol::lol: